Przetargi.pl
Modernizacja pompowni próżniowej w miejscowości Nowy Korczyn

Gmina Nowy Korczyn ogłasza przetarg

 • Adres: 28-136 Nowy Korczyn, ul. Krakowska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 771 003 , fax. 413 771 044
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowy Korczyn
  ul. Krakowska 1
  28-136 Nowy Korczyn, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 771 003, fax. 413 771 044
  REGON: 29101042900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowykorczyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja pompowni próżniowej w miejscowości Nowy Korczyn
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja istniejącej pompowni próżniowej obsługującej system kanalizacji podciśnieniowej w Nowym Korczynie. W ramach modernizacji zaplanowana jest wymiana przestarzałych i zużytych urządzeń na nowe i bardziej zaawansowane technologicznie, odpowiednio do systemu kanalizacji podciśnieniowej jako całości i z uwzględnieniem ewentualnych przyszłych rozbudów. W celu rozwiązania problemów eksploatacyjnych zaplanowano modernizację istniejącego systemu, w pierwszym etapie pompowni próżniowej. W związku z prowadzeniem prac na funkcjonującym systemie, wymogiem nadrzędnym będzie zapewnienie odbioru ścieków z systemu kanalizacji podciśnieniowej podczas prowadzenia prac modernizacyjnych tak, aby mieszkańcy w minimalnym stopniu odczuli negatywne skutki tego procesu. W zakres planowanych prac wchodzi: 1. Sporządzenie dokumentacji technicznej dla zadania (Rozumie się przez to graficzny schemat umiejscowienia nowych urządzeń i rurociągów (z armaturą), operat kolaudacyjny oraz instrukcję użytkowania) 2. Demontaż istniejących urządzeń - demontaż istniejących pomp próżniowych - demontaż wodnego systemu chłodzenia pomp próżniowych - demontaż kompresorów - demontaż zbiornika ciśnieniowego - demontaż skrzynek sterujących - demontaż rurociągów i częściowo armatury na rurociągach podciśnieniowych - demontaż rurociągów i częściowo armatury na rurociągach tłocznych 3. Montaż nowych urządzeń - montaż nowych pomp próżniowych - montaż pomp tłocznych - montaż rurociągów i armatury na rurociągach podciśnieniowych - montaż rurociągów i armatury na rurociągach tłocznych - montaż szafy sterowniczej - montaż okablowania i tras kablowych 4. Rozruch zainstalowanych urządzeń
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42122450-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100 groszy) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną