Przetargi.pl
Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w sięgaczu ul. Wincentego Pola we Wrocławiu

Zarząd Inwestycji Miejskich ogłasza przetarg

 • Adres: 53-135 Wrocław, ul. Januszowicka 15A
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3607356 , fax. 071 360 73 31
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Inwestycji Miejskich
  ul. Januszowicka 15A 15A
  53-135 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3607356, fax. 071 360 73 31
  REGON: 93104008800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zim.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w sięgaczu ul. Wincentego Pola we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w sięgaczu ul. Wincentego Pola we Wrocławiu. Zakres zamówienia obejmuje: 1. Roboty sanitarne, m.in.: a) Budowę kanalizacji deszczowej, b) Montaż studni chłonnej; 2. Roboty drogowe, m.in.: c) Budowę ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni z kostki brukowej, d) Odtworzenie chodnika przy włączeniu sięgacza do ul. Wincentego Pola, e) Odtworzenie chodnika przy posesji nr 36a w sięgaczu ul. Wincentego Pola, f) Organizację ruchu zastępczego, g) Organizację ruchu docelowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 5 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 2000zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. i ponadto: 1.5 dysponują kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub drogowej. Wymagane jest, by w/w osoba była członkiem właściwej Izby Samorządu Zawodowego. 1.6 dysponują kierownikiem robót, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności sieci sanitarne. Wymagane jest, by w/w osoba była członkiem właściwej Izby Samorządu Zawodowego. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 Wykonawca może przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. 1.7 posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - zrealizowali zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania tj. wykonali a) minimum 1 robotę budowlaną polegającą na budowie drogi wraz z odwodnieniem. Wykazane roboty muszą być poparte dokumentami potwierdzającymi, że zostały wykonane należycie. 1.7.1 Przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego; Ocena spełniania powyższych warunków dokonywana będzie w oparciu o złożoną ofertę i załączniki do niej, wg zasady spełnia/nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty - podpisany na każdej stronie (wzór nr 1 SIWZ). 2.Zestawienie kosztów (wzór nr 1.A SIWZ). 3. Pełnomocnictwo - w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru albo aktualnym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy, - w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy PZP).Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie. 4. Dowód wniesienia wadium 5.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku podmiotów występujących wspólnie wymienione obok dokumenty (pkt. 5 i 6 SIWZ) musi złożyć każdy z podmiotów występujących wspólnie. 6.Oświadczenie Wykonawcy w sprawie ubiegania się o zamówienie publiczne (wzór nr 1.1.SIWZ). 7.Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - (wzór nr 1.2.SIWZ). - 8. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia ( jeżeli dotyczy) 9.Uprawnienia budowlane w/w osób wskazanych do pełnienia funkcji kierownika budowy oraz kierownika robót branżowych, zgodnie z zakresem przedmiotu zamówienia w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub drogowej oraz sieci sanitarnych. - 10. Aktualne zaświadczenia z właściwej Izby samorządu Zawodowego o przynależności do Izby osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie ( j.w.). 11. Wykaz wykonanych robót budowlanych (doświadczenie zawodowe - wzór nr 1.3.SIWZ ) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - zawierający zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania tj.: a) minimum 1 robotę budowlaną polegającą na budowie drogi wraz z odwodnieniem, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. (Dz. U. z 2006r. nr 87, poz. 605) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane: - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. - Dokumenty, o których mowa w w/w rozporządzeniu, w paragrafie 2 ust. 1 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny by wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. - Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 wyżej cytowanego rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zim.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach