Przetargi.pl
Remont Wiejskiego Centrum Kultury, Integracji i Bezpieczeństwa Publicznego w Ścinawce Dolnej

Gmina Radków ogłasza przetarg

 • Adres: 57-420 Radków, ul. Rynek 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8735000 , fax. 074 8735015
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Radków
  ul. Rynek 1 1
  57-420 Radków, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8735000, fax. 074 8735015
  REGON: 89071859000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont Wiejskiego Centrum Kultury, Integracji i Bezpieczeństwa Publicznego w Ścinawce Dolnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont Wiejskiego Centrum Kultury, Integracji i Bezpieczeństwa Publicznego w Ścinawce Dolnej. Prace zostały podzielone na dwa etapy: ETAP I: roboty rozbiórkowe, roboty ciesielskie, konstrukcje elementów drewnianych, roboty murowe, roboty murowe konstrukcyjne, remont stropów TERIVA I konstrukcja dachu, pokrycie dachu. ETAP II: rynny dachowe, rury spustowe, roboty izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej sali wielofunkcyjnej, izolacje przeciwwilgociowe i cieplne zaplecza sali, ścinaki działowe, roboty tynkowe, licowanie ścian płytkami, roboty posadzkowe, stolarka okienna, klatka schodowa - okładziny, drzwi aluminiowe, stolarka wewnętrzna drzwiowa i okienna, roboty ślusarskie, malowanie, rusztowania wewnętrzne, wyposażenie zaplecza w sprzęt stały i ruchomy zagospodarowanie terenu, instalacja elektryczna, instalacja sanitarna,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452150007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4) Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 5) Akceptuje warunki zawarte w niniejszej specyfikacji. O zamówienie publiczne mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1.dysponują: -osobą z niezbędnymi uprawnieniami, zgodnie z wymogami prawa budowlanego w zakresie objętym zamówieniem i należącą do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, która będzie pełniła samodzielną funkcję kierownika robót w specjalności konstrukcyjno - budowlanej. 2.zrealizowali w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 3 roboty budowlane o takim samym lub podobnym charakterze co przedmiot zamówienia. 3.udzielą gwarancji na wykonane roboty - 36 miesięcy. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nastąpi poprzez analizę dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, metodą spełnia - nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego otwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, d)Oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust.1 i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - według załącznika Nr 2 do SIWZ, e)Wykaz osób przewidzianych do kierowania robotami budowlanymi, wg wzoru określonego w załączniku nr 4 siwz, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, (ważne na dzień otwarcia ofert), f)Wykaz wykonanych robót zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat o takim samym lub podobnym zakresie co przedmiot zamówienia - załącznik nr 5, wraz z referencjami od poprzednich zamawiających potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane z należytą starannością. g)Wypełniony Formularz Ofertowy- załącznik nr 1 wraz z kosztorysami ofertowymi (załącznik nr 1A, 1B, 1C ,1D, 1E do SIWZ), sporządzony zgodnie z przedmiarami robót oraz specyfikacjami technicznymi, h)Upoważnienie do podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem przetargowym -załącznik nr 6 do siwz. i) Oświadczenie wykonawcy z art. 36 ust 4 i 5 Pzp wg wzoru określonego w załączniku nr 7 do niniejszej SIWZ. Dokumenty wymagane od wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1)jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, d) składa zaświadczenie z właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 ustawy. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dot. lit. a, i c) oraz wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (dot. lit b). 2) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 9.2 ppkt 1, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem odpowiednio kraju pochodzenia osoby, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.radkowklodzki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach