Przetargi.pl
Budowa masztu antenowego w ramach inwestycji „Rozwój łączności w Lasach Państwowych – modernizacja sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej” oraz rozbiórka istniejącego masztu przy siedzibie Nadleśnictwa Świebodzin

Nadleśnictwo Świebodzin w Świebodzinie ogłasza przetarg

 • Adres: 66-200 Świebodzin, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 822 001, , fax. 683 823 926
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Świebodzin w Świebodzinie
  ul. Wojska Polskiego 3
  66-200 Świebodzin, woj. lubuskie
  tel. 683 822 001, , fax. 683 823 926
  REGON: 97004020900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swiebodzin.zielonagora.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa masztu antenowego w ramach inwestycji „Rozwój łączności w Lasach Państwowych – modernizacja sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej” oraz rozbiórka istniejącego masztu przy siedzibie Nadleśnictwa Świebodzin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot i zakres zadania: 1.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbiórce istniejącego stalowego masztu przy budynku Nadleśnictwa i budowie nowego żelbetowego masztu od strony ulicy Strzeleckiej wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu i przyłączeniem do wewnętrznych instalacji zasilających i niskoprądowych. Zadanie realizowane jest w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rozwój łączności w Lasach Państwowych – modernizacja sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej”. Istniejący maszt stalowy, o konstrukcji kratowej o wysokości 24m łącznie z iglicą rurową posadowiony jest na fundamencie o wymiarach 3,0x3,0m - rozbiórce podlegają elementy stalowe, fundament, antenę z osprzętem należy zdemontować do ponownego wbudowania. Projektowany maszt antenowy z elementów strunobetonowych o wysokości całkowitej 36,0 m; wysokość 34,36 m ponad poziom terenu, posadowiono na stopie żelbetowej monolitycznej kielichowej wykonywanej w miejscu posadowienia masztu. Maszt antenowy strunobetonowy w formie walca zbieżnego od podstawy do wierzchołka, składa się z trzech gotowych prefabrykowanych segmentów, maszt w górnej części wyposażony w pomost roboczy przystosowany do montażu anten. Na szczycie masztu należy zamontować antenę nadawczo-odbiorczą, którą należy zdemontować z istniejącego masztu stalowego kratowego (materiał powierzony przez Zamawiającego). Do masztu zaprojektowano utwardzone dojście z płyt betonowych o szerokości min 1,0 m. U podstawy masztu należy posadowić szafę typu telekomunikacyjnego o wymiarach min. 1,20 x 0,60 x 0,80 m, wyposażoną min. w zestaw grzejny, klimatyzator, akumulator, panel napięć 3U oraz półki 19” 1 i 2U. Zaprojektowano przyłączenie anteny radiokomunikacyjnej do szafy teletechnicznej zlokalizowanej u podstawy masztu. Instalacje zasilające i niskoprądowe należy doprowadzić z budynku przy Nadleśnictwie; instalacje należy prowadzić po trasie zasilania bramy od ulicy Strzeleckiej. W ramach zadania należy również wykonać pomiedziowany uziom pionowy masztu. Uwaga: informacje zawarte w projekcie budowlanym i projekcie wykonawczym w części B-I. OPIS TECHNICZNY, pkt 8 w zakresie wyposażenia szafy typu telekomunikacyjnego obejmującego wyposażenie w postaci: bramy radiowej, filtra dupleksowego, radiotelefonu stacjonarnego, zasilacza sieciowego, radiotelefonu stacjonarnego zdalnie sterowanego z PAD, konwertera mediów, przełącznika sieci Ethernet z zasilaczem, stacji bazowej oraz filtra typu combiner 1-2U, jak również w zakresie ułożenia światłowodu nie stanowią części opisu przedmiotu zamówienia; Wykonawca nie będzie zobowiązany do dostawy i montażu ww. elementów wyposażenia - ich pozyskanie leży w gestii Nadleśnictwa Świebodzin i nastąpi w terminie późniejszym. Zagospodarowanie terenu nie ulegnie istotnej zmianie, powierzchnia zabudowy nowego fundamentu z utwardzeniami jest równoważny powierzchni rozbieranego fundamentu. 1.2. Obiekt, którego wykonanie obejmuje niniejsze zadanie należy do XXIX kategorii obiektów budowlanych. 1.3. Dojazd do miejsca prowadzenia robót z drogi publicznej ul. Wojska Polskiego oraz Strzeleckiej i terenem utwardzonym urządzonym na działce nr 236/4. 1.4. Prace będą realizowane w bezpośrednim sąsiedztwie czynnych budynków administracyjnych, garażowych, warsztatowych, magazynowych i pomieszczeń socjalnych, których właścicielem jest Zamawiający, jak również sąsiadujących z terenem Nadleśnictwa budynków mieszkalnych i placem rekreacyjnym przedszkola. Obecnie trwają roboty budowlane związane z ukończeniem zadania realizowanego w ramach Projektu "Termomodernizacja budynków PGL LP (łącznie z zastosowaniem OZE w budynkach)". 1.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tj. zakres prac oraz technologię wykonania robót zawiera: projekt budowalny (załącznik nr 10 do SIWZ), projekt wykonawczy (załącznik nr 11 do SIWZ), przedmiar robót (załącznik nr 12 do SIWZ) oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (załącznik nr 13 do SIWZ). 1.6. Prace należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, przedmiarem robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz niniejszą SIWZ, a także zasadami wiedzy technicznej i budowlanej, obowiązującymi przepisami oraz normami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę wadium w wysokości 3500,00 złotych. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 2.1. pieniądzu, 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2.3. gwarancjach bankowych, 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 310 z późn. zm.). 3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BGŻ BNP PARIBAS nr rachunku: 58203000451110000000286860 (Nr Swiftowy Banku (BIC) PPABPLPKXXX IBAN: PL58203000451110000000286860) z dopiskiem: wadium w przetargu na budowę masztu antenowego w ramach inwestycji „Rozwój łączności w Lasach Państwowych – modernizacja sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej” oraz rozbiórka istniejącego masztu przy siedzibie Nadleśnictwa Świebodzin Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego. 4. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy załączyć w formie oryginału do oferty lub złożyć odrębnie przed upływem terminu składania ofert, z napisem na kopercie: Wadium w przetargu na budowę masztu antenowego w ramach inwestycji „Rozwój łączności w Lasach Państwowych – modernizacja sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej” oraz rozbiórka istniejącego masztu przy siedzibie Nadleśnictwa Świebodzin. 5. Z treści wadium wnoszonej w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja (poręczenie) musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Powyższe wymagania dotyczy również treści poręczenia. 6. Treść wadium wnoszonej w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości musi zawierać następujące elementy: 6.1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 6.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia 6.3. kwotę gwarancji/poręczenia, 6.4. zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a Pzp oraz art. 46 ust. 5 Pzp . 7. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. tj. do dnia 25.10.2019 roku do godz. 9.00. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 9., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego, tj.:3 dni od dnia otrzymania wiadomości o konieczności ponownego wniesienia wadium. 13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 15. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: 15.1. odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 15.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 15.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na etapie składania ofert Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest przedłożyć oświadczenia wstępnie potwierdzające, że nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, tj.: 1). aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, 2). aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ). Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: (1) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, (2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz (3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia zawarty jest w załączniku nr 7 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich Wykonawców. 3. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w Sekcji III.1.3). lit. a), c)) lub sytuacji finansowej (warunki wskazane w Sekcji III.1.2)) innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać jakiego zasobu dotyczy, określać jego rodzaj, zakres, czas udostępnienia oraz inne okoliczności wynikające ze specyfiki danego zasobu. Z treści przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie wynikać: (1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; (2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, Wykonawca w celu wykazania wobec tych podmiotów braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim się powołuje na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu zobowiązany będzie do: 1) zamieszczenia informacji o tych podmiotach w oświadczeniach- załącznik nr 2 i 3 do SIWZ – składanych wraz z ofertą, 2) przedstawienia dokumentów potwierdzających dysponowanie zasobami podmiotu trzeciego – składanych wraz z ofertą, 3) przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Sekcji III.4) pkt. 1. - 7. Dokumenty wymienione w Sekcji III.4) pkt. 1. - 7. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert. 4. W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum): 4.1. w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 4.2. oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania; 4.3. oświadczenie, o którym mowa w Sekcji III.7) pkt. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – oświadczenia muszą być złożone wraz z ofertą. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4.4. oświadczenie, o którym mowa w Sekcji III.7) pkt. 2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 4.5. oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Sekcji III.4) pkt. 1. - 7. albo odpowiadjące mi dokumenty określone w Sekcji III.4) pkt. 8., 10. i 12. obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – przedmiotowe dokumenty Wykonawcy, których oferta zostanie najwyżej oceniona będą obowiązani złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert, 4.6. oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Sekcji III.5.1) pkt. 1. - 3. obowiązany będzie złożyć odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku udziału w postępowaniu, w zakresie i na zasadach opisanych w rozdz. 9 pkt. 2 i 4 SIWZ - przedmiotowe dokumenty Wykonawcy, których oferta zostanie najwyżej oceniona będą obowiązani złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert, 4.7.wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy; 4.8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów; 4.9. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna. 5. W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że do odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia dokumentów, o którym mowa w Sekcji III.4) należy załączyć (1) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, iż Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu oraz (2) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu odrębnie dla każdego ze wspólników oraz odrębnie dla spółki. 6. Ponadto oferta musi zawierać: 6.1. Formularz oferty (załacznik nr 1 do SIWZ), 6.2. Kosztorys ofertowy szczegółowy zawierający zestawienie wszystkich materiałów, w tym wyposażenia i urządzeń oraz sprzętu jaki Wykonawca zamierza użyć przy wykonywaniu zamówienia wraz z podaniem ich ilości i cen jednostkowych, potwierdzający cenę oferty wskazaną w załączniku nr 1 do SIWZ, sporządzony w oparciu o projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 6.3. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika oraz w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – Pełnomocnictwo, 6.4. Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz,w przypadku gdy Wykonawca nie złoży gwarancji lub poręczenia w siedzibie Zamawiającego odrębnie przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach