Przetargi.pl
Świadczenie usług dostępu do nowych wersji programu SIMPLE.ERP, do nowych wersji programu Grafiki oraz pomoc serwisową i konsultacje w zakresie eksploatacji programów przez okres 12 miesięcy

NZOZ Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi w Słubicach Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 69-100 Słubice, ul. Nadodrzańska
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 95 758 20 71 wew.305 , fax. 95 750 14 12
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: NZOZ Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi w Słubicach Sp. z o.o.
  ul. Nadodrzańska 6
  69-100 Słubice, woj. lubuskie
  tel. 95 758 20 71 wew.305, fax. 95 750 14 12
  REGON: 80445872000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalslubice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług dostępu do nowych wersji programu SIMPLE.ERP, do nowych wersji programu Grafiki oraz pomoc serwisową i konsultacje w zakresie eksploatacji programów przez okres 12 miesięcy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dostępu do nowych wersji programu SIMPLE.ERP, do nowych wersji programu Grafiki oraz pomoc serwisową i konsultacje w zakresie eksploatacji programów przez okres 12 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dodatku nr 2 do SIWZ (załączniku nr 1 do oferty). Podane w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) wielkości są wielkościami szacunkowymi w skali 12 miesięcy. Mogą one w niewielkim stopniu ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. UWAGA: Zamawiający jest jednocześnie Użytkownikiem. Na dzień wszczęcia procedury użytkownik posiada licencję programu SIMPLE.ERP na 8 stanowisk w zakresie następujących modułów:  Finanse i księgowość,  Info,  Majątek trwały,  Obrót towarowy,  Personel.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72260000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Umocowanie do podpisania oferty - jeżeli dotyczy. Zamawiający wymaga, aby do oferty załączyć aktualny dokument lub dokumenty z których wynikają uprawnienia do podpisywania oferty. Jeżeli uprawnienia dla osób podpisujących ofertę nie wynikają z załączonych dokumentów rejestrowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii potwierdzonej notarialnie „za zgodność z oryginałem” (pełnomocnictwo udzielone przez osoby uprawnione, figurujące w rejestrze handlowym lub innym dokumencie). 2. Dokumenty i oświadczenia składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, Wykonawca składa, (zgodnie z treścią art. 24 ust. 11) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji o których mowa w art. 86 ust.5 ustawy-Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żądane oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ( art. 23 ustawy)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach