Przetargi.pl
Przebudowa kotłowni na paliwo stałe na kotłownię gazową

Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Skwierzynie ogłasza przetarg

 • Adres: 66-440 Skwierzyna, ul. Parkowa
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 95 7170186 , fax. 95 7170186
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Skwierzynie
  ul. Parkowa 2 A
  66-440 Skwierzyna, woj. lubuskie
  tel. 95 7170186, fax. 95 7170186
  REGON: 23047300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wrota.lubuskie.pl/dd_skwierzyna/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa kotłowni na paliwo stałe na kotłownię gazową
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z wykonaniem przebudowy istniejącej kotłowni na paliwo stałe na kotłownię gazową, która będzie wytwarzała ciepło do zasilania istniejącej instalacji c.o. dla budynku domu dziecka, budynku kuchni i stołówki, budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Zakres prac przygotowawczych: - z pomieszczeń podlegających robotom budowlanym należy wynieść wszystkie rzeczy oraz zdemontować wszystkie niepotrzebne urządzenia tj. kotły, pompy, rurociągi, armaturę, instalację elektryczną, przewody spalinowe, - skuć nierówności w sufitach, ścianach i posadzkach oraz uzupełnić ubytki, - zdemontować okna i drzwi podlegające wymianie lub likwidacji, - wyczyścić powierzchnie ścian i stropów w miejscach zawilgoceń i wykwitów. Roboty montażowe budowlane i towarzyszące: - wyburzenie pochylni betonowej pomiędzy pomieszczeniem nr 015 i 017, - zamurowanie otworu drzwiowego w ścianie pomiędzy pomieszczeniem nr 015 i 017, - zasypanie i zamurowanie otworu zrzutowego opału zlokalizowanego w ścianie zewnętrznej pomieszczenia 016, - demontaż drzwi pomiędzy pomieszczeniem nr 015 i 016, - montaż nowego okna z PVC z okuciami rozwierno - uchylnymi w miejscu istniejącego okna w ścianie zewnętrznej pom. nr 016, - wykonanie kanału nawiewnego typu „Z” z blachy stalowej ocynkowanej, - montaż nowych drzwi wejściowych do pomieszczenia kotłowni, - wykonanie remontu istniejącej studni schładzającej w podłodze pomieszczenia nr 015 z montażem pompy zatapialnej, - wykonanie nowej posadzki z płytek gresowych o wymiarach 30x30cm z ukształtowaniem spadków w kierunku wpustów podłogowych, wykonanie cokołu betonowego o wymiarach 180x80x10cm okrawędziowanego kątownikami stalowymi do posadowienia kotła gazowego, - wykonanie uzupełnień ścian, a następnie tynków gipsowych i wyłożenie płytkami do wysokości 2,0m, a powyżej malowanie farbą emulsyjną, - wykonanie uzupełnień sufitów, a następnie tynków gipsowych i malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi w kolorze białym, - wyłożenie schodów wejściowych do kotłowni płytkami gresowymi antypoślizgowymi o wymiarach 30x30cm, - wyłożenie schodów i podłogi przed wejściem do kotłowni płytkami gresowymi antypoślizgowymi o wymiarze 30x30cm, - wykonanie na ścianach oporowych murowanych przy wejściu do kotłowni uzupełnień i nowych tynków, malowanie farbami emulsyjnymi do zewnętrznego zastosowania oraz wykonanie cokołu z płytek o wysokości min. 15cm, - wykonanie instalacji elektrycznych oświetlenia i gniazd wtykowych, wykonanie instalacji wyrównawczej, wykonanie instalacji elektrycznej do zasilania kotła, pomp obiegowych c.o., - montaż kratek wywiewnych pod stropem na istniejących kominach wentylacyjnych, - przegrody i przejścia instalacji przez przegrody należy uszczelnić odpowiednio do odporności ogniowej danej przegrody. Roboty montażowe instalacyjne: - montaż kotła gazowego o mocy znam. 44-184kW (80/60°C) z palnikiem cylindrycznym MatriX z systemem Lambda Pro Control z zakresem modulacji 20-100%, na cokole betonowym okrawędziowanym kątownikami stalowymi, - montaż wkładu kominowego z blachy kwasoodpornej w istniejącym kominie spalinowym, - podłączenie czopucha do istniejącego komina spalinowego, - montaż rozdzielacza c.o., rurociągów, armatury, automatyki sterującej, urządzeń zabezpieczających, pomp obiegowych, - montaż instalacji gazowej w obrębie kotłowni, - montaż szafki gazowej na ścianie zewnętrznej budynku przeznaczonej na zawór klapowy MAG-3, - montaż systemu aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej z dwoma detektorami gazu ziemnego. -montaż zabezpieczeń instalacji c.o. w postaci zaworu bezpieczeństwa, naczynia wzbiorczego, zabezpieczenia stanu wody, - wykonanie rozdzielacza c.o. na 4 obiegi grzewcze z pompami obiegowymi i zaworami mieszającymi, - wykonanie kanału nawiewnego typu „Z”, - montaż kratek wywiewnych na istniejących kominach wentylacyjnych, - podłączenie kotła do instalacji gazowej, - wykonanie instalacji elektrycznej. Kotłownia będzie zasilana gazem ziemnym z sieci gazowej i będzie źródłem ciepła dla istniejącej instalacji c.o. o parametrach czynnika grzewczego 80/60ºC. Zaprojektowano 4 niezależne obiegi grzewcze z pompami obiegowymi i zaworami trójdrogowymi mieszającymi z siłownikami. Na przewodzie powrotnym zaprojektowano filtrodmulnik DN65, a na przewodzie zasilającym separator powietrza DN65. Kotłownia gazowa będzie wykonana w miejscu istniejącej kotłowni na paliwo stałe na poziomie piwnicy budynku. Wejście do kotłowni poprzez drzwi o szerokości 0,9m otwierane na zewnątrz wyposażone w zamek na klucz, od wewnątrz zamknięcie bezklamkowe, otwierające się pod naciskiem. Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączone do SIWZ: dokumentacja techniczna, przedmiary robót i STWiOR. Roboty będą prowadzone na czynnym obiekcie, wobec tego Wykonawca musi uwzględnić wynikające stąd ograniczenia i konieczność odpowiedniego zabezpieczenia robót. Uwagi: a/ Inne nie ujęte w opisie elementy lub problemy zaistniałe w trakcie realizacji wyjaśniane będą na budowie w ramach nadzoru inwestorskiego. b/ Wszystkie roboty ogólnobudowlane i rozbiórkowe prowadzić z zgodnie z obowiązującymi przepisami i „Technicznymi warunkami wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” pod nadzorem uprawnionych osób. c/ wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz przepisami BHP i PPOŻ. i Ochrony Środowiska. d/ Technologia wykonania robót może być zmieniona na inną pod warunkiem, że nie będzie o niższych parametrach technicznych i użytkowych po uzyskaniu pisemnej zgody Inwestora i autora projektu. Zakres robót zgodny jest z załączonymi do niniejszej SIWZ dokumentacją techniczną, przedmiarami robót i STWiOR. Załączone do SIWZ przedmiary robót są jedynie materiałem pomocniczym do sporządzenia własnej kalkulacji i kosztorysów, uwzględniając całość zakresu robót, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza naniesienie dodatkowych pozycji kosztorysowych lub modyfikacji ich treści. Zawarte w załączonych przez Zamawiającego przedmiarach robót zestawienia robót mają zobrazować skalę robót budowlanych i pomóc w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego kosztorysom sporządzonym przez Wykonawcę i zawartych w nich przedmiarach robót należy przypisać wyłącznie charakter dokumentów pomocniczych. Uwagi ogólne: W dokumentacji technicznej, przedmiarach robót i STWiOR – jeśli podane zostały nazwy i producenci materiałów i technologii – to podane zostały one jedynie jako przykładowe, w celu określenia parametrów technicznych i innych wymogów jakie spełnione muszą być, by mogły być użyte w czasie realizacji zadania inwestycyjnego. Dopuszcza się stosowanie innych równoważnych materiałów, technologii o ile zachowane zostaną ich parametry. Symbole, czy oznaczenia przyjęte na potrzeby kosztorysów należy także traktować jako typ - przykład. Bezwzględnie dopuszcza się inne materiały, innych producentów o podobnych - nie gorszych parametrach i standardach, o właściwościach takich samych lub zbliżonych do tych które zostały określone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Produkt powinien mieć te same cechy funkcjonalne. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób - robotników budowlanych (w rozumieniu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2014 r., poz. 1145), wykonujących czynności określone w katalogach nakładów rzeczowych (KNR), dla robót ujętych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie wykazu robót budowlanych: a) czynności związane z wykonaniem robót ogólnobudowlanych przez robotników budowlanych tj., wykonywanie robót wykończeniowych wewnętrznych, instalacyjnych. Zgodnie z § 2 ust. 10 projektu umowy Wykonawca zobowiązany jest w dniu podpisania umowy do złożenia oświadczenia wraz z wykazem wszystkich osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wykonujących roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia, polegające na: wykonaniu robót ogólnobudowlanych przez robotników budowlanych tj., wykonywanie robót wykończeniowych wewnętrznych, instalacyjnych. Zamawiający zastrzega możliwość kontroli (sam lub przez inne służby) pracowników wykonujących ww. czynności na budowie na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający ma prawo żądania udokumentowania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę faktu zatrudnienia osób wymienionych w wykazie na umowę o pracę. Uwaga! Za nie zrealizowanie każdorazowo obowiązku ( za każdego pracownika ), o którym mowa w § 2 ust. 10 projektu umowy Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kary umownej 1000,00 zł brutto. 3. Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki realizacji zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia i dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45215215-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359 j.t.). 4. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi wskazywać jako beneficjenta Gminę Skwierzyna. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Skwierzynie o nr: 18 8367 00000 0029 8380 2002 0015 z oznaczeniem: Wadium: „Przebudowa kotłowni na paliwo stałe na kotłownię gazową ”, nr referencyjny: DDZ.230.2.2019. 6. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji należy złożyć wraz z ofertą (w oryginale). Dokument wadium winien być dołączony do oferty w oddzielnej kopercie lub w sposób, który pozwoli na jego późniejszy zwrot wykonawcy bez naruszenia integralności całej oferty. Dokument wadium winien być oznaczony: Wadium: „Przebudowa kotłowni na paliwo stałe na kotłownię gazową ”, nr referencyjny: DDZ.230.2.2019. 7. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi gwarantować zamawiającemu bezwarunkową wypłatę na jego pierwsze pisemne żądanie kwoty wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy, bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków. Poręczenia i gwarancje muszą być ważne, co najmniej przez okres związania ofertą, a w przypadku przedłużenia terminu związania ofertą - także przez ten okres.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną