Przetargi.pl
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2 800 000,00 zł

Wójt Gminy Trzebiel ogłasza przetarg

 • Adres: 68-212 Trzebiel, ul. Żarska
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 755 133 , fax. 683 755 263
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Trzebiel
  ul. Żarska 41
  68-212 Trzebiel, woj. lubuskie
  tel. 683 755 133, fax. 683 755 263
  REGON: 54485200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzebiel.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2 800 000,00 zł
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.800.000 zł (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy złotych) z przezna-czeniem na pokrycie deficytu budżetu gminy Trzebiel. Kredyt udzielony i spłacony będzie w złotych polskich, Kredyt będzie zaciągnięty wg potrzeb Kredytobiorcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (protokół otwarcia ofert) przekazuje Zamawiającemu: oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej- załącznik nr 3 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach