Przetargi.pl
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o DMC 3,5 t.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 68-100 Żagań, ul. Nowogródzka
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 684 773 729 , fax. 684 774 858
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o.
  ul. Nowogródzka 2
  68-100 Żagań, woj. lubuskie
  tel. 684 773 729, fax. 684 774 858
  REGON: 97042722700000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o DMC 3,5 t.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego ODMC 3,5 t. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia musi spełniać następujące minimalne warunki: 1)Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2019, bez wad ukrytych2)Maksymalna dopuszczalna masa całkowita do 3,5 tony.3)Dopuszczalna masa osi przedniej 1800 kg.4)Dopuszczalna masa osi tylnej 2100 kg.5)Norma emisji spalin Euro 6.6)Nadwozie typu skrzynia, z wywrotem. 7)Nadwozie w odcieniu: biały lub pomarańczowy.8)Burty dzielone (lewa i prawa). 9)Fabryczne światła do jazdy dziennej.10)Światło błyskowe ostrzegawcze na dachu kabiny. 11)Światło błyskowe ostrzegawcze na tyle ramy (płaskie, przylegające do ramy).12)Zbiornika paliwa o pojemności minimum 75 l.13)Możliwość odczytu dziennego zużycia paliwa z komputera pokładowego pojazdu.14)Osłony nadkoli przód i tył.15)Szerokość pojazdu od 1900 mm do 2500 mm – z rozłożonymi lusterkami bocznymi.16)Wysokość maksymalna pojazdu od 2550 mm do 2750 mm.17)Długość przestrzeni ładunkowej od 4200 mm do 4500 mm.18)Przestrzeń ładunkowa typu skrzynia, z trójstronnym wywrotem i roletą z plandeką do zabezpieczania ładunku od góry (40 cm wysokość burt standardowych i 70 cm zabudowane ażurowo, kratka z otworami nie większymi niż 50 mm na 50 mm), z otwieranymi burtami z lewej i prawej strony oraz z tyłu. Uwaga: Zamawiający zamieścił rys. 1. - Rys poglądowy burty bocznej oraz rys. 2. – Rys poglądowy burty tylnej. Rysunki załączone do SIWZ nie stanowią projektu, jedynie ogólny pogląd. 19)Pod skrzynią ładunkową, na boku (bokach) ramy dwie skrzynki na narzędzia w wymiarach co najmniej szerokość 500 mm, głębokość 500 mm i wysokość 450 mm.20)Ładowność minimum 800 kg.21)Próg załadunku maksymalnie na wysokości 1000 mm.22)Napęd na przednie koła.23)Opony 205/75 R16 C całoroczne24)Pełnowymiarowe koło zapasowe. 25)Silnik o zapłonie samoczynnym, silnik wysokoprężny o pojemności od 2000 cm3 do 2500 cm3 o mocy od 110kW do 140kW.26)Skrzynia biegów manualna, minimum 6 przełożeń do przodu i 1 przełożenie do tyłu.27)Narzędzia niezbędne do samodzielnej wymiany koła.28)Trójkąt ostrzegawczy.29) Apteczka samochodowa.30)Gaśnica w przedziale osobowym. 31)Komplet fabrycznych dywaników gumowych.32) Układ wspomagania hamulców ABS/ASR.33)Układ kontroli trakcji/stabilizacji toru jazdy ESP.34)Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera. 35)Hamulce tarczowe przód i tył.36)Wspomaganie układu kierowniczego.37)Centralny zamek sterowany automatycznie z kluczyka – kluczyki min. 2 sztuki.38)Układ klimatyzacji wewnątrz pojazdu.39)Elektryczne sterowanie szyb bocznych.40)Fabryczny radioodtwarzacz samochodowy połączony z bluetooth. 41)Wielofunkcyjna kierownica z możliwością sterowania radiem i telefonem.42)Fotel kierowcy z regulacją wysokości, oparcia, podparcia lędźwiowego. 43)Fotel obok kierowcy – dwuosobowy ze schowkiem pod siedziskiem.44)Siedzenie wyłożone tapicerką z tkaniny o ciemnym odcieniu i dodatkowo pokrowce zabezpieczające fotele przed przecieraniem.45)Min. dwa gniazdka 12V w przedziale osobowym 3.Pozostałe warunki:1)Dopuszczalne jest nie wymienione w pkt. 3.2. wyposażenie fabryczne znajdujące się w pojeździe, które wpływa na komfort użytkowania.2)Przedmiot zamówienia musi być sprawny technicznie, gotowy do jazdy, dopuszczony do ruchu drogowego i zarejestrowany na terenie Rzeczypospolitej Polski.3)Wykonawca udzieli minimum 24-miesięcznej gwarancji fabrycznej na pojazd, z zastrzeżeniem, że termin gwarancji jakości stanowi kryterium oceny ofert opisany w Rozdziale I pkt. 7. Termin gwarancji liczony będzie od daty przekazania pojazdu potwierdzonego protokołem odbioru.4)Gwarancja na perforacje nadwozia min. 144 miesiące.5)Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia na swój koszt i na własne ryzyko na adres zamawiającego (ul. Nowogródzka 2, 68-100 Żagań), gdzie dokona rozruchu oraz przeszkoli pracowników z obsługi urządzenia.6)Wraz z dostawą samochodu, stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia Wykonawca dostarczy: a)Deklaracja zgodności CE b)Homologacja c)DTR - instrukcja obsługi w języku polskim d)Katalog części e)Karta gwarancyjna określająca: warunki serwisowania oferowanego pojazdu, okresy gwarancji, terminy usunięcia stwierdzonych wad i usterek, a także wskazująca całość świadczeń gwaranta na rzecz Zamawiającego oraz warunki odpowiedzialności gwaranta, w tym zobowiązanie do rozpoczęcia naprawy w terminie 24 godzin od momentu zgłoszenia.7)Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.8)Miejsce serwisowania w ramach udzielonej gwarancji: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Nowogródzka 2, 68-100 Żagań.9)W przypadku serwisowania pojazdu w punkcie serwisowym wykonawcy, wykonawca ponosi całkowity koszt związany z transportem pojazdu do punktu serwisowego i naprawy w trakcie trwania gwarancji. Serwis pogwarancyjny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 10)Reakcja serwisowa 24 godziny od telefonicznego bądź pisemnego zgłoszenia, naprawa pojazdu nie dłuższa niż 7 dni kalendarzowych. W przypadku niezachowania wyżej wymienionego terminu dostawca zobowiąże się do udostępnienia pojazdu zastępczego na okres naprawy. 11)Pojazd nie może posiadać napisów reklamowych, czy też oznaczenia innej firmy, z wyłączeniem oznaczeń producenta. 4.Podstawowe warunki leasingu operacyjnego:1)Leasing operacyjny w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.2)Czas trwania umowy - okres leasingu – 36 miesięcy. 3)Opłata wstępna 30% wartości netto pojazdu + VAT.4)Opłata wstępna ma charakter opłaty samoistnej bezzwrotnej, nieprzypisanej do poszczególnych rat leasingowych, płatna w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy leasingu, przed wydaniem przedmiotu leasingu.5)35 równych rat leasingowych płatnych na podstawie faktur VAT na ustalony przez Finansującego rachunek bankowy.6) Stałe oprocentowanie (raty niezmienne w całym okresie trwania umowy).7)Wartość wykupu – 1% wartości netto pojazdu + vat.8)Leasing operacyjny w walucie: PLN.9)Po wykupie nastąpi przeniesienie własności rzeczy z leasingodawcy na leasingobiorcę.10)Ubezpieczenie przedmiotu leasingu ponosi zamawiający, płatne raz w roku. Leasingobiorca zawrze umowę ubezpieczeniową (OC, AC, NWW) z wybranym przez siebie zakładem ubezpieczeń.11)Opłata wstępna i inne wydatki związane z używaniem przedmiotu umowy są kosztem uzyskania korzystającego.12)Podatek vat naliczany jest od każdej raty leasingowej i podlega odliczaniu przez korzystającego.13)Nie przewiduje się wystąpienia innych dodatkowych kosztów.14)Termin płatności Fv – 14 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144510-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). 2Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018r. poz. 110, 650, 1000 i 1669). 3Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP. 4Wadium w formie pieniężnej należy przelać na konto zamawiającego: Nr konta: 22 1090 2558 0000 0006 4001 3405 z dopiskiem na przelewie „Wadium w postępowaniu nr 3/ZP/2019 dot. dostawy samochodu”. 5Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin wpływu pieniędzy na konto zamawiającego, z uwzględnieniem terminu składania ofert. 6Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: •pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu został dołączony do oferty, •innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a koperta w ofercie. 7Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach w art. 46b ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 8Niezabezpieczenie oferty akceptowalną formą wadium spowoduje odrzucenie oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do SIWZ. Informacje dodatkowe
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z postępowania składa dokumenty określone w pkt 6.3 ppkt 1 SIWZ dotyczące tych podmiotów. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum spółka cywilna), każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa dokumenty, o których mowa w pkt 6.3 ppkt 1 SIWZ.Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność następuje w formie pisemnej.Ilekroć występuje wymóg podpisywania dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć, że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem (podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania wykonawcy/podmiotu, na zasobach lub sytuacji którego wykonawca polega zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy/podmiotu, na zasobach lub sytuacji którego wykonawca polega na podstawie pełnomocnictwa.Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 6.1 oraz 6.3 SIWZ, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm). W takim przypadku wykonawca jest zobowiązany do wskazania zamawiającemu oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 6.1 oraz 6.3 SIWZ, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, a w przypadku wskazania dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej, do wskazania zamawiającemu adresów internetowych ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, z których zamawiający może samodzielnie pobrać wskazane przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów w sposób, o którym mowa w pkt 6.9 SIWZ, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, każdy wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych t.j. określającej firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie składania ofert, jest zobowiązany przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku, gdy wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy złożyć w oryginale.W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, powyższe oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach