Przetargi.pl
Budowa kanalizacji sanitarnej w Osiedlu Kuźniczka w Krzepicach - Etap II zadanie 2.

Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 42-160 Krzepice, ul. Targowa 19
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-34 317 51 02 , fax. 0-34 317 61 06
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej
  ul. Targowa 19 19
  42-160 Krzepice, woj. śląskie
  tel. 0-34 317 51 02, fax. 0-34 317 61 06
  REGON: 15003273600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zdkim@poczta.onet.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: zakład budżetowy jednostki samorządowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kanalizacji sanitarnej w Osiedlu Kuźniczka w Krzepicach - Etap II zadanie 2.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej w Osiedlu Kuźniczka - Etap II zadanie 2. Zakres prac zgodnie z projektem budowlanym obejmuje: 1.kolektor grawitacyjny PCV fi 200 o długości 2919 m; 2.kolektor tłoczny PE fi 90 o długości 431 m; 3.przewiert sterowany - rura PE fi 200 o długości 133 m; 4.przykanaliki PCV fi 160 (1722 m) i PCV fi 200 (48 m) - łącznie 1770 m; 5.przepompownia ścieków P-1 z zasilaniem w energię elektryczną - 1 kpl. Zadanie będzie realizowane w latach 2009 - 2011 zgodnie z harmonogramem realizacji rzeczowej zadania - zał. Nr 7 i harmonogramem rzeczowo finansowym zadania - zał. Nr 8. Szczegółowy opis robót przedmiotu zamówienia zawierają : a/ dokumentacja projektowa - do wglądu w Urzędzie Miejskim w Krzepicach ul. Częstochowska 13, pok. nr 9 oraz na stronie internetowej jako załącznik do SIWZ. b/ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - do wglądu w Urzędzie Miejskim w Krzepicach ul. Częstochowska 13, pok. nr 9 oraz na stronie internetowej jako załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452313008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta winna być zabezpieczona wadium wniesionym przed terminem złożenia ofert do dnia 06.10.2009 r. godz. 10.30. w wysokości - 25.000,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy : Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych . 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym zamówieniem. 2. Udokumentują wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 3 roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacyjnej o wartości łącznej brutto nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł. 3. Dysponują lub będą dysponować co najmniej jedna osobą, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych obejmującej sieci kanalizacyjne. 4. Posiadają środki własne lub zdolność kredytową wysokości 2.000.000,00 zł. . 5. Posiadają polisę ubezpieczeniową OC lub inny dokument ubezpieczenia o (wartości min. 500.000 PLN) . 6. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wymienionych w pkt. X specyfikacji istotnych warunków zamówienia .
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zmianami) zał. nr 2/. 2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.Wykaz potwierdzający wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie - minimum 3 roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacyjnej o wartości łącznej brutto nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł., z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat i miejsca wykonania i zamawiającego oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie / np. referencje/- zał. nr 3. 4.Wykaz, zawierający imię i nazwisko osoby którą Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował a która będzie sprawować funkcje kierownika budowy wraz z jej uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych obejmującej sieci kanalizacyjne, wraz z zaświadczeniem z właściwej Izby Samorządu Zawodowego, potwierdzające przynależność tej osoby do Izby wg. - zał. Nr 4 lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osoby kierownika budowy z uprawnieniami i przynależnością do Izby jak wyżej jeżeli w wykazie Wykonawca wskazał osobę którą będzie dysponował. 5.Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert . 6.Aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej /należy dołączyć dowód dokonania opłaty należnych składek, z którego wynika że są one opłacone na dzień składania ofert / . 7.Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert . 8.Zaświadczenie z właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert . 9.Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 u.p.z.p., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 10.Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofer. Wykonawca/y mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U.Nr 87, poz. 605 z późn. zmianami). Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego: 1. Formularz ofertowy / zał. nr 1 /. 2.Kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną.. UWAGA: Kosztorys ofertowy jest jedynie dokumentem, który będzie wykorzystany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, a więc w sytuacji uregulowanej w § 11. wzoru umowy. Kosztorys ofertowy nie będzie miał zastosowania na etapie oceny ofert. 3. Potwierdzenie wniesienia wadium . 4. Oświadczenie o podwykonawcach - zał. Nr 5. 5. Harmonogram rzeczowo finansowym zadania - zał. Nr 8.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.krzepice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach