Przetargi.pl
Dostawa Aparatu OCT

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych ogłasza przetarg

 • Adres: 40-038 Katowice, ul. Powstańców 31
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2090885 , fax. 032 2553242
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych
  ul. Powstańców 31 31
  40-038 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 2090885, fax. 032 2553242
  REGON: 00110038200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zwps.home.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa Aparatu OCT
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa Aparatu OCT
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymienionych w niniejszej SIWZ na zasadzie spełnia lub nie spełnia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: a. Wypełniony i podpisany Załącznik nr 1 do SIWZ, którym jest Zestawienie parametrów technicznych. b. Wypełniony i podpisany Formularz oferty stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ. c. Podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne określonych w art. 22 ust.1 pkt 1-3, oraz o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 Pzp, stanowiące Załącznik nr 3 lub 3a do SIWZ. 2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Pzp, Zamawiający żąda dołączenia do oferty, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, następujących dokumentów: a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Warunek aktualności spełniać będzie również dokument wystawiony z datą wcześniejszą, lecz potwierdzony przez organ wydający w wymaganym terminie. 3. W celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt medyczny odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ, Zamawiający żąda: a) przedstawienia materiałów (np. katalogów, specyfikacji technicznych, opisów merytorycznych itp.), zawierających informacje o parametrach, cechach techniczno - użytkowych i charakterystyce oferowanego sprzętu dla potwierdzenia i udokumentowania spełniania wymagań Zamawiającego, dotyczących przedmiotu zamówienia, określonych w SIWZ; b) Certyfikat dopuszczający do obrotu CE. 4. Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 2 lit. a) składa dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zwps.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach