Przetargi.pl
Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej warstwy ścieralnej stosowanej na gorąco

Miasto Rybnik - Rybnickie Służby Komunalne ogłasza przetarg

 • Adres: 44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 41 B
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-32 4329540 , fax. 0-32 4329550
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Rybnik - Rybnickie Służby Komunalne
  ul. Jankowicka 41 B 41 B
  44-200 Rybnik, woj. śląskie
  tel. 0-32 4329540, fax. 0-32 4329550
  REGON: 27150554300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rsk.rsi.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej warstwy ścieralnej stosowanej na gorąco
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Mieszanka mineralno-asfaltowa na warstwę ścieralną dla nawierzchni bitumicznych w ilości 700 ton. Szczegóły zawarte w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dostępnej na stronie Zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441137002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania Zamówienia, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, nie podlegają wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (art.23 Pzp) Podmioty występujące wspólnie muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego (zgodnie z art. 23 ust.2 Pzp). W przypadku oferty składanej przez konsorcjum, Zamawiający, dokonując oceny, czy konsorcjum spełnia wymagania określone w SIWZ, uwzględni uprawnienia, posiadaną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, personel oraz sytuację ekonomiczną i finansową członków konsorcjum - wielkości stanowiące o spełnieniu warunków będą zsumowane. Do oferty powinny zostać załączone dokumenty wskazane w punkcie V ppkt od 1-3 SIWZ, przygotowane odrębnie w odniesieniu do każdego z członków konsorcjum. Wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie Umowy zgodnie z jej postanowieniami. Nie spełnienie powyższych wymagań spowoduje wykluczenie oferty konsorcjum. Ocena spełniania warunków nastąpi w oparciu o dołączone do oferty dokumenty na zasadzie spełnia/nie spełnia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Aktualny wypis z rejestru lub wypis z ewidencji potwierdzający, że profil działania oferenta odpowiada przedmiotowi zamówienia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2. 3.Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia -załącznik nr 3. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy na każdej zapisanej stronie. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do ustawy Pzp w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. Dz.U. Nr 87, poz. 605)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rsk.rsi.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach