Przetargi.pl
sukcesywna dostawa węgla kamiennego orzech I na sezon grzewczy 2009/2010 do obiektów Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu w łącznej ilości 250 ton o nastepujących parametrach: wartość opałowa nie mniejsza niż 28MJ/kg, maksymalna zawartość popiołu 5%, maksymalna zawartość siarki 0,6%

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego ogłasza przetarg

 • Adres: 42-400 Zawiercie, ul. Piłsudskiego 80
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 6722011 , fax. 032 6710614
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego
  ul. Piłsudskiego 80 80
  42-400 Zawiercie, woj. śląskie
  tel. 032 6722011, fax. 032 6710614
  REGON: 27627114000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlazawiercie.jur.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  sukcesywna dostawa węgla kamiennego orzech I na sezon grzewczy 2009/2010 do obiektów Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu w łącznej ilości 250 ton o nastepujących parametrach: wartość opałowa nie mniejsza niż 28MJ/kg, maksymalna zawartość popiołu 5%, maksymalna zawartość siarki 0,6%
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  jak wyżej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091112105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełnienia powyższych warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg. formuły spełnia-nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w złożonych oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w pkt.XII siwz.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - zał.nr 2 do niniejszej specyfikacji złożone w formie oryginału, 2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność przez Wykonawcę, 3. wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie - należy wykazać wykonanie co najmniej dwóch dostaw opału o wartości co najmniej 100.000zł brutto każda umowa, należyte wykonanie dostaw należy potwierdzić listami referencyjnymi - wykaz dostaw należy załączyć w formie oryginału, listy referencyjne w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność przez Wykonawcę 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP ma zastosowanie § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz firm, w jakich dokumenty mogą być składane. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - do oferty musi być załączony oryginał pełnomocnictwa lub jego notarialne poświadczenie określające jego zakres i podpisane przez osobę/y uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zlazawiercie.jur.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach