Przetargi.pl
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Bolimów, Podsokołów, Sokołów, Jasionna, Sierzchów - II etap

Gmina Bolimów ogłasza przetarg

 • Adres: 99-417 Bolimów, ul. Łowicka 9
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 046 8380305 , fax. 046 8380386
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bolimów
  ul. Łowicka 9 9
  99-417 Bolimów, woj. łódzkie
  tel. 046 8380305, fax. 046 8380386
  REGON: 00053538500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www. bolimow.bipst.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Bolimów, Podsokołów, Sokołów, Jasionna, Sierzchów - II etap
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE Zgodnie z opracowaną koncepcją sieci kanalizacyjnej zaprojektowano średnice kanałów oraz posadowienie sieci kanalizacyjnej. Kanał sanitarny został zaprojektowany w pasie drogowym pomiędzy jezdnią asfaltową a rowem. Długość sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej fi 0,20 m wynosi 2 512,00 m, natomiast sieć kanalizacji tłocznej fi 0,10 m wynosi 1320,00 m. Na sieci zaprojektowano 4 przepompownie fi 1200 mm o głębokościach 5-6 m oraz studnie rewizyjne PVC fi 1000 mm szt 24. Ponadto zaprojektowano studnie YAWIN fi 200/400 mm , 34 szt + 79szt = 113 szt. Przejścia pod jezdnią zaprojektowano przeciskami fi 219 mm. Ogólna długość sieci wynosi 3 832,00 m. II. MATERIAŁY SIECI KANALIZACYJNEJ . Sieć kanalizacyjną zaprojektowano z rur kielichowych o wydłużonych kielichach w technologii PVC typ ciężki łączony na uszczelkę gumową z pierścieniem stabilizującym montowanym na stałe fabrycznie. Studnie rewizyjne zostały zaprojektowane w technologii PVC fi 1000 mm oraz fi 200/400 mm jako całkowicie szczelne. III. ROBOTY ZIEMNE I DROGOWE Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać zgodę Starostwa w Skierniewicach na zajęcie pasa drogowego. Przy skrzyżowaniu sieci z istniejącym uzbrojeniem podziemnym (telefony, energia elektryczna oraz sieć wodociągowa) należy uzbrojenie to przez cały czas trwania robót zabezpieczyć według rysunku zamieszczonego w P.T. (podwieszając w/w uzbrojenie z powiadomieniem zainteresowanych służb, telekomunikacyjnych, energetycznych orazwodociągowych). Wykopy należy wykonywać koparkami na odkład. Roboty ziemne należy wykonywać w szalunkach stalowych samorozpierających, posiadających niezbędne atesty. Po zamontowaniu rurociągu oraz niezbędnych obsypkach ipodsypkach z piasku należy wykopy zasypać piaskiem z zagęszczeniem. Po wykonaniu robót należy wykonać stabilizację terenu piaskiem z uzyskaniem zagęszczenia gruntu Io=93% z potwierdzeniem laboratoryjnym. Nawierzchnie po robotach należy zgłosić i dokonać odbioru przez przedstawiciela Urzędu Gminy IV. ODWADNIANIE WYKOPÓW. Roboty montażowe przewodów kanalizacyjnych z rur PVC powinny być wykonywane w wykopach o normalnej wilgotności, względnie w wykopach odwodnionych. W budowie kanalizacji, w zależności od lokalizacji, rodzaju gruntu, rodzaju i głębokości wykopu, średnicy rurociągu a przede wszystkim wysokości koniecznej depresji, mogą występować trzy metody odwodnienia: - metoda powierzchniowa, - metoda drenażu poziomego, - metoda depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. Metoda pierwsza polega na odprowadzaniu powierzchniowym wody w miarę głębienia wykopu. Metoda ta nie wymaga montażu skomplikowanych urządzeń i często wystarczają ustawione na powierzchni terenu ręczne lub spalinowe pompy membranowe. Dla warunków układki rurociągu z PVC, metoda powierzchniowa może mieć zastosowanie przejściowe - w trakcie pogłębiania wykopu i wykonywania drenażu poziomego pod strefą rurociągu. Metoda druga polega na ułożeniu pod strefą rurociągu, drenażu poziomego w obsypce żwirowej z odprowadzeniem wody do studzienek czerpnych zlokalizowanych obok trasy wykopu, skąd woda jest odprowadzana do zbiornika przy pomocy pompy. Po ułożeniu przewodu kanalizacyjnego i przeprowadzonych próbach jego szczelności, drenaż zostaje wyłączony z eksploatacji, a studzienki czerpne zdemontowane. Metoda trzecia ma zastosowanie w wypadku dużego nawodnienia gruntu i polega na wykonaniu studni depresyjnych względnie zastosowania igłofiltrów. V. OPIS WŁĄCZENIA PROJEKTOWANEGO KANAŁU. Projektowany kanał tłoczny z rur PVC dz HOmm należy włączyć w projektowaną studnię I ETAPU w miejscowości Jasionna. VI MONTAŻ RUR SIECI KANALIZACYJNEJ. Montaż rur na dnie wykopu przeprowadzić należy na podłożu całkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym dnem na łożysko nośne rury kanałowej - zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Budowę kanalizacji rozpocząć należy od punktów węzłowych - studzienek kanalizacyjnych w zasadzie rewizyjnych z obsadzonymi zgodnie z zaprojektowanymi rzędnymi, przejściami szczelnymi dla rur PVC . Budowę kanału prowadzić należy z zaprojektowanymi spadkami pomiędzy punktami węzłowymi od rzędnych niższych do wyższych, odcinkami co 6 metrów. Wyrównywanie spadków rur przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne - rura wymaga podbicia na całej długości. W miejscach złączy kielichowych należy wykonywać dołki montażowe o głębokości ca 10 cm dla umożliwienia montażu bosego końca rury lub kształtki w kielich rury. Kształt i wielkość dołka montażowego musi zapewniać warunki czystości - nie dostawania się piachu do wnętrza kielicha. Kielich układanej rury powinien być zabezpieczony odpowiednim deklem . Ułożony odcinek rury kanałowej - po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej spadku, wymaga ustabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wysokość 10 cm ponad wierzch rury ( w końcowej fazie robót obsypkę należy uzupełnić do 30 cm.) z zagęszczeniem do 93 %. Obsypkę należy wykonywać z zachowaniem dostępu do dołka montażowego. Dołki montażowe ulegaj ą zasypaniu piaskiem po próbie szczelności złącz danego odcinka. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotowego zamówienia w zakresie rzeczowym ujętym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokumenty te, w których zawiera się szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załącznik do SIWZ. Wskazania materiałów z nazwy w załączonej dokumentacji projektowej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych materiałów stosowanych do realizacji przedmiotu zamówienia a zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych spełniających te parametry techniczne i jakościowe. Jakość dostarczonych materiałów na budowę, wyrobów i elementów musi być zgodna z wymogami normowymi, atestami, świadectwami dopuszczenia do stosowania i ustaleniami projektu technicznego. Dodatkowo Zamawiający wykonał dokumentację geologiczną dla potrzeb projektu budowy kolektora kanalizacyjnego na odcinku Sierzchów - Bolimów, gm. Bolimów, która jest udostępniona do wglądu w Urzędzie Gminy w Bolimowie w pok. Nr 17.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452313008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 1) Wykonawcy na podstawie art. 45 ust. 2-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zobowiązani są wnieść przed terminem składania ofert wadium w wysokości 25 000,00 zł (słownie : dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100). 2) Wadium może być wniesione w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości [Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275] 3) Zamawiający dokona zwrotu wniesionego wadium zgodnie z przepisami art. 46 ust. 1-4 ustawy prawo zamówień publicznych. 4) Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy prawo zamówień publicznych. 5) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium zgodnie z przepisami art. 46 ust. 3 ustawy. 6) Wadium w formie pieniężnej należy przelać na konto depozytowe Zamawiającego: Nr 50 9297 0005 0600 0215 2012 0006 w banku Bank Spółdzielczy Skierniewice o/Bolimów. Na przelewie należy umieścić informację : Wadium na wykonanie zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Bolimów, Podsokołów, Sokołów, Jasionna, Sierzchów - II etap. 7) W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty. Za chwilę faktycznego przekazania wadium w przypadku wnoszenia wadium w postaci pieniężnej uznaje się chwilę uznania konta Zamawiającego a nie zaś chwilę obciążenia rachunku Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bolimow.bipst.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach