Przetargi.pl
Modernizacja dachu i instalacji odgromowej budynku Straży Miejskiej w Łodzi przy ul. Mokrej 10

Straż Miejska w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-119 Łódź, ul. Kilińskiego 81
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 0-42 2502232 , fax. 0-42 2502200
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Straż Miejska w Łodzi
  ul. Kilińskiego 81 81
  90-119 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 0-42 2502232, fax. 0-42 2502200
  REGON: 47000614500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.strazmiejska.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja dachu i instalacji odgromowej budynku Straży Miejskiej w Łodzi przy ul. Mokrej 10
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji pokrycia dachowego i instalacji odgromowej w budynku Straży Miejskiej w Łodzi przy ul. Mokrej 10. Zakres robót obejmuje w szczególności: - zerwanie istniejącego pokrycia dachowego z papy, - wykonanie izolacji cieplnej dachu z płyt styropianowych, - pokrycie dachu papą termozgrzewalną, - naprawę kominów, - demontaż istniejących obróbek blacharskich i montaż nowych, - demontaż istniejącej oraz montaż nowej instalacji odgromowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz załączone do niej projekty budowlane, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót. Tam, gdzie w projektach budowlanych, w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów - zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentach. Roboty budowlane muszą być prowadzone zgodnie z technologią przyjętą w projektach budowlanych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych oraz zapewnić kompetentne kierownictwo, pracowników i sprzęt niezbędne do wykonania robót w zakresie zapewniającym prawidłowe pod względem jakościowym i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Materiały i urządzenia muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie - określonym w ustawie - Prawo Budowlane. Materiały pozostałe po demontażu wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie i pokryje wszelkie koszty związane z ich wywozem i utylizacją
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452610004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4.000,00 zł. Wadium można wnieść w jednej lub kilku z niżej wymienionych form: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu musi zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Straży Miejskiej w Łodzi w GETIN BANK S. A. ODDZIAŁ W ŁODZI NR 72 1560 0013 2026 0000 0169 0004 a wadium w formie niepieniężnej (oryginał dokumentu) należy złożyć w odrębnej kopercie dołączonej do oferty. Wadium w formie niepieniężnej musi zawierać zapis: /Wadium w przetargu nieograniczonym na modernizację dachu i instalacji odgromowej budynku Straży Miejskiej w Łodzi przy ul. Mokrej 10 (nr spr. LP/231/7/10)/. Za wadium wniesione w terminie uważa się: 1) dla wadium wnoszonego w poręczeniach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - złożenie oryginału wadium wraz z ofertą, 2) dla wadium wnoszonego w pieniądzu - uznanie wpłaty przez bank zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (data i godzina). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości musi zawierać stwierdzenie, że gwarant zobowiązuje się bezwarunkowo pokryć wszelkie zobowiązania wykonawcy wobec zamawiającego wynikających z zapisów specyfikacji dotyczących wadium do wysokości gwarantowanej kwoty, na pierwsze żądanie zamawiającego przedstawione gwarantowi w formie pisemnej w okresie obowiązywania gwarancji/poręczenia. W/w gwarancje i poręczenia nie mogą wprowadzać żadnych dodatkowych warunków ani merytorycznych, ani formalnych w zakresie wypłaty gwarantowanej kwoty. Zwrotu lub zatrzymania wadium zamawiający dokona zgodnie z art. 46 Ustawy. Wykonawca, którego oferta przed terminem składania ofert nie będzie zabezpieczona dopuszczalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania w trybie art. 24 ust. 2 pkt 2 Ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.strazmiejska.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach