Przetargi.pl
Wykonanie remontu pomieszczeń kuchni i stołówki Domu Dziennego Pobytu ul. Borowa 8

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Filia Łódź-Polesie ogłasza przetarg

 • Adres: 90-629 Łódź, ul. Lipowa 28
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 0-42 6335681 w. 18 , fax. 0-42 6397710
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Filia Łódź-Polesie
  ul. Lipowa 28 28
  90-629 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 0-42 6335681 w. 18, fax. 0-42 6397710
  REGON: 00434557500034
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu pomieszczeń kuchni i stołówki Domu Dziennego Pobytu ul. Borowa 8
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie remontu wystroju wnętrza pomieszczenia stołówki oraz odnowienie powłok malarskich pomieszczenia kuchni i jej zaplecza w Domu Dziennego Pobytu ul. Borowa 6. Kody klasyfikacji Wspólnego słownika zamówień (CPV) : 45453000-7 Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe: 1) Odnowienie powłok malarskich kuchni oraz pomieszczeń jej zaplecza. 2) Remont i konserwacja wyciągu mechanicznego w kuchni. 3) Remont podłogi w stołówce t.j. wymiana warstw posadzki. 4) Remont instalacji C.O. w tym rozruch i konserwacja pompy cyrkulacyjnej oraz podłączenie grzejników w stołówce i zmywalni wg. zatwierdzonej dokumentacji technicznej. ( 5szt.) 5) Uzupełnienie tynków wewnętrznych stołówki płytą kart-gips. oraz malowanie emulsyjne ścian i sufitów. 6) Odnowienie lamperii w stołówce oraz uzupełnienie fartuszka z glazury przy oknach podawczych. 7) Wymiana drzwi wejściowych przesuwnych do stołówki oraz inne prace towarzyszące niezbędne dla prawidłowego wykonania robót. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja techniczna - opis techniczny robót oraz szkice i rysunki , przedmiar robót. Kosztorys ofertowy należy opracować zgodnie z dokumentacją techniczną oraz ustaleniami w trakcie wizji lokalnej na terenie robót; przedmiar robót stanowi jedynie materiał pomocniczy do kalkulacji ceny ofertowej. Wykonawca zobowiązany jest do: a. Wywozu na własny koszt materiałów pozostałych po robotach b. Uporządkować teren robót po zakończeniu prac i naprawić uszkodzenia spowodowane prowadzeniem robót. c. Dostarczyć wszystkie materiały niezbędne do wykonania robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://mops.lodz.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach