Przetargi.pl
BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI PROSZENIE

Gmina Wolbórz ogłasza przetarg

 • Adres: 97-320 Wolbórz, Pl. Jagiełły 28
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 6164251 , fax. 044 6164241
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wolbórz
  Pl. Jagiełły 28 28
  97-320 Wolbórz, woj. łódzkie
  tel. 044 6164251, fax. 044 6164241
  REGON: 59064785900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wolborz.ugm.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI PROSZENIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Budowa chodnika wraz z wjazdami w miejscowości Proszenie. Zakres robót obejmuje : a) Budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1533 na długości 823,88 m, szerokości 1,5 m z lokalnymi zwężeniami o spadku jednostronnym 2 %, z kostki brukowej grubości 6 cm koloru czerwonego. Kostka na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm oraz podbudowie z piasku średnioziarnistego zagęszczonego gr. 10 cm. Chodnik w obramieniu z obrzeży betonowych 6x20 cm wstawiane na podsypce cementowo piaskowej 1:4 na ławie z pospółki. Od strony drogi krawężnik betonowy 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem z betonu B15. b) Utwardzenie 26 istniejących zjazdów kostką brukową , koloru szarego grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 4 cm oraz podbudowie z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, grubości 15 cm. c) Szczegółowy opis rzeczowy przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa , Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót i przedmiary robót ,stanowiące załącznik do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332221
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wolborz.4bip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach