Przetargi.pl
dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach przy ul. Batorego 64 C. (oznaczenie sprawy: 3/2010)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa ogłasza przetarg

 • Adres: 96-100 Skierniewice, ul. Batorego 64c
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 0-46 8344000, 667653003 , fax. 0-46 8344008
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
  ul. Batorego 64c 64c
  96-100 Skierniewice, woj. łódzkie
  tel. 0-46 8344000, 667653003, fax. 0-46 8344008
  REGON: 10009532200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwsz.skierniewice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach przy ul. Batorego 64 C. (oznaczenie sprawy: 3/2010)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia o wartości do 193 tys. euro jest dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznych urządzeń audiowizualnych o przeznaczeniu dydaktycznym oraz urządzeń biurowych (szczegóły w załączonym Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ): - zestawy komputerowe (CPV: 30.21.14.00-5), - monitory LCD (CPV: 30.23.13.10-3), - monitory LCD dotykowe (CPV: 30.23.13.20-6), - komputery przenośne (notebooki) (CPV: 30.21.31.00-6), - projektory multimedialne (CPV: 38.65.21.20-7), - wizualizer (CPV: 33.45.21.00-4), - niszczarki dokumentów (CPV: 30.19.14.00-8), - urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, kopiarka, faks) (CPV: 30.20.00.00-1), - zasilacze awaryjne UPS (CPV: 30.23.20.00-4), - nośniki danych (CPV: 30.23.31.60-0, 30.23.42.00-4).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302114005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pwsz.skierniewice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach