Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia Kurs kwalifikacji wstępnej dla kat. C, C+E

Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy ogłasza przetarg

 • Adres: 99-101 Łęczyca, ul. Sienkiewicza 31
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 024 7212914 , fax. 024 7213278
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy
  ul. Sienkiewicza 31 31
  99-101 Łęczyca, woj. łódzkie
  tel. 024 7212914, fax. 024 7213278
  REGON: 47229145700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pupleczyca.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia Kurs kwalifikacji wstępnej dla kat. C, C+E
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szkolenie dla 5 osób uprawnionych do szkolenia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łęczycy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: doświadczenie wykonawcy
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pupleczyca.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach