Przetargi.pl
Budowa kablowych linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirsk

Gmina Mirsk ogłasza przetarg

 • Adres: 59-630 Mirsk, Plac Wolności 39
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 647 04 40 , fax. 075 647 04 69
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mirsk
  Plac Wolności 39 39
  59-630 Mirsk, woj. dolnośląskie
  tel. 075 647 04 40, fax. 075 647 04 69
  REGON: 23082163000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mirsk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kablowych linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mirsk
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czterech zadań z zakresu budowy kablowych linii oświetlenia drogowego: -Zadanie I - budowa oświetlenia drogowego sołectwa Karłowiec z ul.Chopina w Mirsku, -Zadanie II - budowa oświetlenia drogowego Mroczkowice, -Zadanie III - budowa oświetlenia placu zabaw przy ul.Bohaterów znad Nysy w Mirsku, -Zadanie IV - rozbudowa oświetlenia drogowego sołectwa Orłowice przy drodze wojewódzkiej nr 358 - zadanie przyjęte do realizacji warunkowo - realizacja zadania jest uzależniona poziomem wyceny zadań I,II i III w przypadku braku środków Gmina może odstąpić od realizacji. Szczegółowy zakres robót oraz technologia wykonania robót elektroenergetycznych zostały określone w projektach budowlanych i Specyfikacjach Technicznych opracowanych przez ELWIBOR E.Borowska Zaręba ul.Wesoła 10 59-800 LUBAŃ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium przetargowe 8.000 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mirsk.new/bazagmin.pl,
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach