Przetargi.pl
Wybór autora pakietów dydaktycznych zawierających poradnik dla nauczyciela i poradnik dla ucznia w ramach realizacji projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku

Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu ogłasza przetarg

 • Adres: 58-300 Wałbrzych, ul. Rynek 6
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8434247 , fax. 074 8434247
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu
  ul. Rynek 6 6
  58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8434247, fax. 074 8434247
  REGON: 89021187400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wybór autora pakietów dydaktycznych zawierających poradnik dla nauczyciela i poradnik dla ucznia w ramach realizacji projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wybór autora pakietów dydaktycznych zawierających poradnik dla nauczyciela i poradnik dla ucznia w ramach realizacji projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki część nr 1 autor pakietu dydaktycznego dla branży mechanicznej do zawodu technik mechanik część nr 2 autor pakietu dydaktycznego dla branży mechanicznej do zawodu technik mechanizacji rolnictwa, część nr 3 autor pakietu dydaktycznego dla branży mechanicznej do zawodu operator obrabiarek skrawających, część nr 4 autor pakietu dydaktycznego dla branży mechanicznej do zawodu mechanik monter maszyn i urządzeń, część nr 5 autor pakietu dydaktycznego dla branży mechanicznej do zawodu ślusarz, część nr 6 autor pakietu dydaktycznego dla branży mechanicznej do zawodu mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, część nr 7 autor pakietu dydaktycznego dla branży turystycznej do zawodu kucharz, część nr 8 autor pakietu dydaktycznego dla branży turystycznej do zawodu kelner część nr 9 autor pakietu dydaktycznego dla branży turystycznej do zawodu technik żywienia i gospodarstwa domowego, część nr 10 autor pakietu dydaktycznego dla branży turystycznej do zawodu technik technologii żywności część nr 11 autor pakietu dydaktycznego dla branży turystycznej do zawodu kucharz małej gastronomii
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 221110001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 56 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Aktualność i nowoczesność treści
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ciz.walbrzych.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach