Przetargi.pl
Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego dla Oddziału Rehabilitacji Narządów Ruchu

Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 58-309 Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 6489742 , fax. 074 6489746
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego
  ul. Sokołowskiego 4 4
  58-309 Wałbrzych, woj. dolnośląskie
  tel. 074 6489742, fax. 074 6489746
  REGON: 89004744600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdrowie.walbrzych.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego dla Oddziału Rehabilitacji Narządów Ruchu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiet nr 1 - Urządzenie do terapii ruchowej dla pacjentów leżących. Pakiet nr 2 - Urządzenie do rehabilitacji ruchowej pacjentów w pozycji siedzącej nóg i rąk. Pakiet nr 3 - Aparat do masażu sekwencyjnego uciskowego z wyposażeniem. Pakiet nr 4 - Kabina do ćwiczeń i zawieszeń (UGUL z pełnym osprzętem). Pakiet nr 5 - Stymulator mięśni NMES z kompletem elektrod i wyłącznikiem piętowym. Pakiet nr 6 - Zestaw piłek rehabilitacyjnych. Pakiet nr 7 - Kliny rehabilitacyjne. Pakiet nr 8 - Półwałki rehabilitacyjne. Pakiet nr 9 - Mega klocek rehabilitacyjny.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 42 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu: Pakiet nr 1 - 636,45 zł Pakiet nr 2 - 518,69 zł Pakiet nr 3 - 347,66 zł Pakiet nr 4 - 123,36 zł Pakiet nr 5 - 75,70 zł Pakiet nr 6 - 12,62 zł Pakiet nr 7 - 6,17 zł Pakiet nr 8 - 4,20 zł Pakiet nr 9 - 3,50 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach