Przetargi.pl
udzielenie i obsłua kredytu długoterminowego w wysokości 450 000,00 złotych na sfinansowanie wydatków związanych z przebudową i modernizacją budynku Zakładu Usług Medycznych w Kostomłotach

Zakład Usług Medycznych w Kostomłotach ogłasza przetarg

 • Adres: 55-311 Kostomłoty, ul. Szpitalna 13
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3170205, 3170289 , fax. 071 3170205, 3170289
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Usług Medycznych w Kostomłotach
  ul. Szpitalna 13 13
  55-311 Kostomłoty, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3170205, 3170289, fax. 071 3170205, 3170289
  REGON: 93010578500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zum-kostomloty.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  udzielenie i obsłua kredytu długoterminowego w wysokości 450 000,00 złotych na sfinansowanie wydatków związanych z przebudową i modernizacją budynku Zakładu Usług Medycznych w Kostomłotach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 450 000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100) na sfinansowanie wydatków związanych z przebudową i modernizacją budynku Zakładu Usług Medycznych w Kostomłotach. 2.1.Okres kredytowania: od uruchomienia do 29-02-2016. 2.2.Kredyt będzie dostępny w transzach. 2.3. Opracowanie kredytu wg stawki WIBOR 1M z ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty, powiększone o stałą marżę banku Do wyceny oferty przyjmuje się stawkę WIBOR 1M z dnia 31-01-2010 o wartości 3,64 zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku. 2.4.Spłata kapitału kredytu następować będzie w ratach miesięcznych w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od 31-03-2011 roku. 2.5.Odsetki naliczane w ratach miesięcznych liczone od faktycznie wykorzystanych środków. Spłata następować będzie od chwili uruchomienia kredytu w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca. 2.6. Prowizja od udzielonego kredytu nie może przekroczyć 0,7 % kwoty kredytu. W prowizji Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z udzieleniem i obsługą kredytu przez cały okres obowiązywania umowy( w tym: prowizja przygotowawcza, prowizja za uruchomienie, prowizja za obsługę kredytu itp.) 2.7. Prowizja od udzielonego kredytu płatna będzie jednorazowo w terminie 5 dni roboczych od daty uruchomienia pierwszej transzy kredytu. 2.8. Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 2.9. Zabezpieczeniem kredytu będzie poręczenie Gminy Kostomłoty
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 72 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymaga się

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zum-kostomloty.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach