Przetargi.pl
Pełnienie funkcji zastępcy kierownika projektu ds. administracyjnych, projektu pn.: Akademicki Inkubator Innowacyjności

Wrocławski Medyczny Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 53-135 Wrocław, ul. Kutnowska 1-3
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-71 750 46 20 , fax. 0-71 750 46 20
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrocławski Medyczny Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.
  ul. Kutnowska 1-3 1-3
  53-135 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 0-71 750 46 20, fax. 0-71 750 46 20
  REGON: 02011356200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.parkmedyczny.pl, www.koksztys.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka z o.o. z udziałem mienia publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji zastępcy kierownika projektu ds. administracyjnych, projektu pn.: Akademicki Inkubator Innowacyjności
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji zastępcy kierownika projektu ds. administracyjnych, projektu pn.: Akademicki Inkubator Innowacyjności 2. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: - Organizowanie spotkań z pomysłodawcami, - Wsparcie kierownika projektu w zakresie zarządzania projektu, - Wsparcie kierownika projektu w zakresie organizacji czasu pracy, - Organizacja spotkań zespołu projektowego w związanych z postępem prac w projekcie, - Zarządzanie sprawami organizacyjnymi, - Implementacja procedur - Nadzór nad postępami prac specjalistów w projekcie, - Nadzór nad księgowością i rozliczeniem projektu. - Organizacja szkoleń i wyjazdów służbowych, - Obsługa i kontakty z projektodawcami, - Nawiązywanie kontaktów z partnerami strategicznymi, - Opracowywanie materiałów promocyjnych, - Wsparcie dla zespołu merytorycznego. - Organizacja spotkań z potencjalnymi projektodawcami innowacyjnych pomysłów, - Dbanie o pozytywny wizerunek projektu Akademicki Inkubator Innowacyjności oraz Spółki Wrocławski Medyczny Park Naukowo - Technologiczny, - Inne zadania zlecone przez Kierownika Projektu lub Członka Zarządu Spółki wynikające z potrzeb Projektu lub Spółki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 794211002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.parkmedyczny.pl, www.koksztys.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach