Przetargi.pl
ZP.03.2010 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Strzelin.

Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie ogłasza przetarg

 • Adres: 57-100 Strzelin, ul. Ząbkowicka 11
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3921971 w. 154 , fax. 071 3921303
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
  ul. Ząbkowicka 11 11
  57-100 Strzelin, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3921971 w. 154, fax. 071 3921303
  REGON: 00052863000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.strzelin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZP.03.2010 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Strzelin.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie napraw cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Strzelin.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.strzelin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach