Przetargi.pl
Pełnienie funkcji kierownika projektu pn.: Akademicki Inkubator Innowacyjności

Wrocławski Medyczny Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 53-135 Wrocław, ul. Kutnowska 1-3
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-71 750 46 20 , fax. 0-71 750 46 20
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrocławski Medyczny Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.
  ul. Kutnowska 1-3 1-3
  53-135 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 0-71 750 46 20, fax. 0-71 750 46 20
  REGON: 02011356200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.parkmedyczny.pl, www.koksztys.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka z o.o. z udziałem mienia publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji kierownika projektu pn.: Akademicki Inkubator Innowacyjności
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji kierownika projektu pn. Akademicki Inkubator Innowacyjności. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: - Zarządzanie projektem Akademicki Inkubator Innowacyjności - Reprezentowanie Wrocławskiego Parku Naukowo Technologicznego w sprawie projektu Akademicki Inkubator Innowacyjności - Organizowanie zadań członków zespołu projektu - Dbanie o efektywność funkcjonowania Inkubatora - Zarządzanie specjalistami merytorycznymi ( specjalista ds. naukowych IT, specjalista ds. biznesowych IT, konsultant ds. pisania biznes planów, specjaliści (prawnik, rzecznik patentowy, ekonomista, analityk finansowy), - Nadzór nad procesem wyszukiwania pomysłów, - Zarządzanie i nadzór nad ocena wstępną, - Zarządzanie jakością prac związanych z realizacja spotkań, kontakty potencjalnymi projektodawcami, - Zarządzanie i nadzór procesu oceny szczegółowej, - Nadzór nad procesem powoływania spółki, - Kontakt z Zarządem, Rada Nadzorcza i Zgromadzeniem Wspólników WMPNT - Kontakty z mediami, - Zarządzanie procesem poszukiwania pomysłodawców - Prowadzenie oraz nadzór procesu preinkubacji - Kontrola procesu inkubacji - Dbanie o pozytywny wizerunek projektu Akademicki Inkubator Innowacyjności oraz Spółki Wrocławski Medyczny Park Naukowo - Technologiczny
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 794211002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.parkmedyczny.pl, www.koksztys.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach