Przetargi.pl
BUDOWA GMINNYCH DRÓG NA OSIEDLU NA KOTLINĘ O SYMBOLU KL1, KL2, KD1, KD2, KD3, KD4, KD5, KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ OŚWIETLENIA ULICZNEGO -CZĘŚĆ I, ORAZ BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ETAP I

Miasto Jasło ogłasza przetarg

 • Adres: 38-200 Jasło, ul. Rynek 12
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 13 4486311 , fax. 13 4486360
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Jasło
  ul. Rynek 12 12
  38-200 Jasło, woj. podkarpackie
  tel. 13 4486311, fax. 13 4486360
  REGON: 37044030100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jaslo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA GMINNYCH DRÓG NA OSIEDLU NA KOTLINĘ O SYMBOLU KL1, KL2, KD1, KD2, KD3, KD4, KD5, KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ OŚWIETLENIA ULICZNEGO -CZĘŚĆ I, ORAZ BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ETAP I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: BUDOWA GMINNYCH DRÓG NA OSIEDLU NA KOTLINĘ O SYMBOLU KL1, KL2, KD1, KD2, KD3, KD4, KD5, KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ OŚWIETLENIA ULICZNEGO - CZĘŚĆ I, ORAZ BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ETAP I 2. Zakres robót obejmuje: Element I: - wykonanie odcinka drogi KL1 w km 0+000-0+717 wraz z trzema prawostronnymi zjazdami publicznymi: KD3 w km 0+000-0+009,1; KD4 w km 0+000-0+008; KD5 w km 0+000-0+009,7; jednostronnym chodnikiem o szerokości 1,45m, oraz kanalizacja deszczową z wylotem, - budowa oświetlenia ulicznego z przyłączem energetycznym - przebudowę odcinków gazociągu średniego ciśnienia, oraz zabezpieczenie istniejących urządzeń elektoenergetycznych wchodzących w kolizję z projektowaną drogą Nadające się do ponownego użycia płyty drogowe należy złożyć w miejscu wskazanym przez inwestora (w odległości do 1km od miejsca ich demontażu), pozostałe płyty należy zutylizować na koszt wykonawcy. Element II: Budowa Kanalizacji Deszczowej Dla Części Miasta Jasła w Rejonie Ulic: Lwowska, 17-go Stycznia, Na Kotlinę. Kanalizacja Deszczowa Etap I. Zbiornik retencyjny i kanał deszczowy. Zakres robót obejmuje: odprowadzenie wód deszczowych z części miasta ograniczonej ulicami: Na Kotlinę, Lwowska, 17-go Stycznia, budowę zbiornika retencyjnego wraz z odcinkami kanału deszczowego, przebudową kanału sanitarnego ? 300 mm oraz zabezpieczenie kolizji z kablami: eN, eW i teletechnicznymi. 3. Roboty należy wykonać zgodnie z technologią i zakresem określonym w dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (zał. Nr 7 do SIWZ); 4. Równoważność: a) Zamawiający, w przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w zakresie przyjętych rozwiązań technicznych, użytych materiałów, wyrobów pod warunkiem, że zaproponowane w ofercie są istotnie równoważne z określonymi w dokumentacji projektowej. b) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy inne prawa zastrzeżone lub wyłączne, lub też określone jest pochodzenie przedmiotu zamówienia lub jego części - należy przyjąć, że Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych pod względem funkcjonalnym oraz o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych do opisywanych przez Zamawiającego, obowiązek udowodnienia ich równoważności z wymaganiami wskazanymi przez Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy. Do oferty wykonawca musi w takim przypadku załączyć zestawienie materiałów równoważnych wraz z innymi niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie w/w wymagań, np. kart urządzeń, certyfikaty bezpieczeństwa, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, itp. c) Za równoważny, pod względem funkcjonalnym, technicznym i użytkowym, w stosunku do wskazanego przedmiotu zamówienia, Zamawiający uzna takie, oferowane przez Wykonawcę produkty, które posiadają równoważną pod względem technicznym budowę i wyposażenie, a także takie możliwości funkcjonalne i parametry techniczne co zawarte w opisie przedmiotu zamówienia produkty o podanych parametrach referencyjnych. d) Zamawiający dołożył wszelkich starań w celu zachowania warunków konkurencyjności. Jeżeli mimo to w tekście jakiegokolwiek rodzaju dokumentacji pojawiają się nazwy własne, oznaczenia lub parametry wskazujące na konkretny produkt należy zawsze traktować to jako rozwiązania przykładowe i można zastosować rozwiązania równoważne na przyjętych wyżej warunkach. e) W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia 5. Wykonawcy są zobowiązani dokonać wnikliwej analizy otrzymanych projektów technicznych, specyfikacji technicznych, przedmiarów, a zauważone rozbieżności, roboty, które ich zdaniem powinny być ujęte w ofercie, są błędnie sprzedmiarowane lub są zbędne, zgłosić pisemnie w przewidzianym trybie Zamawiającemu. 6. Okres gwarancji: Minimalny okres gwarancji 60 miesięcy, maksymalny okres gwarancji 72 miesiące (kryterium oceny ofert)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych);

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://um_jaslo.bip.gov.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach