Przetargi.pl
Budowa drogi pieszo-jezdnej i przejścia pieszego przy ul. K. Bonowskiego w Wągrowcu

Burmistrz Miasta Wągrowca ogłasza przetarg

 • Adres: 62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 67 2621522, 67 2680320 , fax. 67 2620325
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta Wągrowca
  ul. Kościuszki 15 a
  62-100 Wągrowiec, woj. wielkopolskie
  tel. 67 2621522, 67 2680320, fax. 67 2620325
  REGON: 57079128200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wagrowiec.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi pieszo-jezdnej i przejścia pieszego przy ul. K. Bonowskiego w Wągrowcu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi pieszo-jezdnej i przejścia pieszego przy ul. K. Bonowskiego w Wągrowcu. 1.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych elementów obejmuje:  roboty ziemne – wykonanie niwelacji terenu, wykopów pod konstrukcję nawierzchni, wykop pod kanał technologiczny, wykop pod kabel zasilający oświetlenie i pod słupy oświetleniowe,  wykonanie elementów odwodnienia tj. dwóch wpustów ulicznych z przykanalikami,  ułożenie kanału technologicznego,  ułożenie kabla zasilającego oświetlenie,  ustawienie krawężników,  ustawienie lamp,  budowa nawierzchni drogowej, 1.2. Wykonanie zamierzenia inwestycyjnego ma na celu wykonanie nowej nawierzchni, elementów drogowych, uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w zakresie wód deszczowych oraz wykonanie oświetlenia ulicznego. 1.3. Rozwiązania projektowe drogowe:  Przebieg drogi w planie  W projektowanym rozwiązaniu droga o charakterze pieszo-jezdni na początkowym trzydziestosześciometrowym ma stałą szerokość jezdni wynoszącą 5,0m, na dalszym odcinku szerokość jest zmienna i przechodzi liniowo od szerokości 5,0m do 11,5m (zmienna szerokość pasa drogowego).  W obszarze przyległym do robót drogowych przewiduje się odtworzenie trawników. Trawniki należy zakładać siewem ręcznie z mieszanki traw w dawce 0,02 kg/m2.  Ulica zostanie poprowadzona zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  Przebieg drogi w planie ilustruje rysunek „Projekt zagospodarowania terenu”.  Założono następujące parametry dla konstrukcji drogi:  kategoria ruchu KR2  klasa drogi D  prędkość projektowa Vpr = 30 km/h  Jezdnia:  szerokość jezdni 5,0m-11,5m,  pochylenie poprzeczne jezdni 2%  Przekrój normalny  Droga ma spadek daszkowy o pochyleniu 2 % skierowany na zewnątrz w kierunku projektowanego ścieku przy krawężnikowego.  Konstrukcja nawierzchni  Na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 Nr 0 poz. 124), a także warunków gruntowo-wodnych projektuje się następujące konstrukcje nawierzchni:  warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej typu dwuteownik o grubości 8 cm  podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm,  podbudowa KŁSM 0-31,5 o gr. 20 cm  warstwa odsączająca z piasku grubego 25cm  UWAGA zakres robót nie obejmuje budowy wodociągu, który jest opisany w projekcie budowlanym. Przedmiotowy wodociąg został już wybudowany. Szczegółowy opis przedmiotu zmawiania znajduje się w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233161-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, 2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ),o którym mowa w art. 25a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:  nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23, ust. 5 pkt 1-8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) oraz  spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podwykonawcach w ww. oświadczeniu. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w ww. oświadczeniu. 3) pełnomocnictwo – jeśli dotyczy, 4) oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (Załącznik nr 3 do SIWZ) 5) zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca (Załącznik nr 4 do SIWZ) – jeśli dotyczy 2. Każdy z wykonawców w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacja z otwarcia ofert) przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) (Załącznik nr 5 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach