Przetargi.pl
Przebudowa i modernizacja chodników na terenie gminy Lipno

Gmina Lipno ogłasza przetarg

 • Adres: 64-111 Lipno, ul. Powstańców Wielkopolskich
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 655 340 127 , fax. 655 340 109
 • Data zamieszczenia: 2020-08-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lipno
  ul. Powstańców Wielkopolskich 9
  64-111 Lipno, woj. wielkopolskie
  tel. 655 340 127, fax. 655 340 109
  REGON: 41105076400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lipno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i modernizacja chodników na terenie gminy Lipno
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiot zamówienia pn.: „Przebudowa i modernizacja chodników na terenie gminy Lipno” obejmuje następujące zadania: Zadanie nr 1 „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4768P w Radomicku” Zakres zadania nr 1 obejmuje w szczególności: przebudowę chodnika w ciągi drogi powiatowej nr 4768P w Radomicku na długości ok. 450 mb. Miejsce realizacji zadania wg. załącznika graficznego [załącznik nr 7 do siwz]. Przy realizacji robót zostanie wymieniony krawężnik rozdzielający chodnik od jezdni. Na wjazdach zostanie wykonany krawężnik najazdowy od strony jezdni a od strony posesji krawężnik leżący, miejscowo zostanie założone obrzeże od strony posesji. Wykonawca wykona zakres zadania nr 1 z materiałów własnych z wyjątkiem następujących materiałów, które posiada zamawiający i które to materiały, ilościowo zostały ujęte w przedmiarze robót: – kostka brukowa [szara] gr. 6 cm [miejsce składowania do 0,5 km od placu budowy] w ilości: 611,00 m2 – kostka brukowa [szara] gr. 8 cm [miejsce składowania do 0,5 km od placu budowy] w ilości: 77,00 m2 -kraweżeniki betonowe najazdowe, szare, wibroprasowane o wymiarach 15x22x100 cm [miejsce składowania do 0,5 km od placu budowy] w ilości: 80,00 m -kraweżeniki betonowe, szare, wibroprasowane o wymiarach 15x30x100 cm [miejsce składowania do 0,5 km od placu budowy] w ilości: 518,00 m -obrzeże betonowe, szare, wibroprasowane o wymiarach 6x20x100 cm [miejsce składowania do 0,5 km od placu budowy] w ilości: 328,00 m Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 określa: -przedmiar robót stanowiący załącznik nr 6 do siwz -załącznik graficzny stanowiący załącznik nr 7 do siwz -stwior stanowiący załącznik nr 8 do siwz Zadanie nr 2 „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4767P w Klonówcu” Zakres zadania nr 2 obejmuje w szczególności: przebudowę chodnika w ciągi drogi powiatowej nr 4767P w Klonówcu na długości ok. 345 mb. Miejsce realizacji zadania wg. załącznika graficznego [załącznik nr 10 do siwz] . Przebudowywany chodnik, zostanie ograniczany z prawej i lewej strony obrzeżem betonowym 8x30 cm na ławie betonowej z oporem . Wykonawca wykona zakres zadania nr 2 z materiałów własnych z wyjątkiem następujących materiałów, które posiada zamawiający i które to materiały, ilościowo zostały ujęte w przedmiarze robót: – płytki betonowe chodnikowe 50x50 cm[miejsce składowania do 0,5 km od placu budowy] w ilości: 370,00 m2 -obrzeże betonowe, szare, wibroprasowane o wymiarach 8x30x100 cm – [miejsce składowania do 0,5 km od placu budowy] w ilości: 370,00 m -kruszywo łamane 0 - 31,5 – [miejsce składowania do 0,5 km od placu budowy] w ilości 240,00 t Zadanie nr 2 obejmuje również wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 określa: -przedmiar robót stanowiący załącznik nr 9 do siwz -załącznik graficzny stanowiący załącznik nr 10 do siwz -stwior stanowiący załącznik nr 11 do siwz Zadanie nr 3 „Modernizacja chodnika na ul. Pocztowej w Lipnie” Zakres zadania nr 3 obejmuje w szczególności: modernizację istniejącego chodnika wzdłuż ul. Pocztowej o długości ok. 160,20 mb. Realizacja zadania rozpocznie się od działki nr 187/4 (wjazd na działkę) a zakończy na działce nr 185/1 gdzie zostanie wykonany zjazd na działkę 185/1 co będzie stanowić ostatni element przedmiotu zamówienia -zadania nr 3. Przy realizacji robót zostanie wymieniony krawężnik rozdzielający chodnik od jezdni. Na wjazdach zostanie wykonany krawężnik najazdowy od strony jezdni a od strony posesji krawężnik leżący. Modernizowana nawierzchnia musi stanowić jednolitą całość z istniejącym chodnikiem. Należy wbudować kostkę betonową typu behaton z fazą. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla zadania nr 3 określa: -przedmiar robót stanowiący załącznik nr 12 do siwz -załącznik graficzny stanowiący załącznik nr 13 do siwz -stwior stanowiący załącznik nr 14 do siwz Zadanie nr 4 „Modernizacja chodnika w Mórkowie” Zakres zadania nr 4 obejmuje w szczególności: modernizację istniejącego chodnika w miejscowości Mórkowo na długości ok. 107 mb. Realizacja zadania rozpocznie się od działki nr 67 (wjazd na działkę) a zakończy na działce nr 66 do zjazdu. Przy realizacji robót zostanie wymienione obrzeże rozdzielające chodnik od pasa zieleni. Łączna długość przedmiotu zamówienia ok. 107,00 mb. Modernizowana nawierzchnia musi stanowić jednolitą całość z istniejącym chodnikiem. Należy wbudować kostkę betonową typu behaton bezfazową. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla zadania nr 3 określa: -przedmiar robót stanowiący załącznik nr 15 do siwz -załącznik graficzny stanowiący załącznik nr 16 do siwz -stwior stanowiący załącznik nr 17 do siwz Dotyczy zadania nr 1, zadania nr 2, zadania nr 3 i zadania nr 4: Opis przedmiotu zamówienia obejmuje również: - zorganizowanie zaplecza budowy wraz z kosztami niezbędnymi w tym zakresie, -wykonanie niezbędnych badań koniecznych do przeprowadzenia procesu odbioru i uporządkowanie terenu po wykonaniu przedmiotu zamówienia, - zabezpieczenie terenu objętego robotami przed dostępem osób postronnych, - obsługę geodezyjną, zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów, badań i odbiorów o ile dotyczy, - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; - projekty organizacji ruchu na czas wykonywanych robót oraz oznakowanie robót wg tych projektów – o ile dotyczy, 2.Wszystkie ewentualne wskazane w dokumentacji przetargowej znaki towarowe, patenty, nazwy producentów, pochodzenie lub źródło albo wskazany szczególny proces który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę są podane jedynie przykładowo i Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych lub o wyższym standardzie w stosunku do opisywanych w dokumentacji przetargowej. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust 1 i 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym lub o wyższym standardzie w stosunku do opisywanych w dokumentacji przetargowej gwarantujące prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego Ponadto: Wykonawca przy odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych [Dz.U z 2016 poz. 1570 z późn. zm.] oraz do przedstawienia dokumentów wymienionych we „wzorze umowy” – załącznik nr 5 do siwz. 3. Zamawiający na podstawie art. 29 ust 3 a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy [Dz.U z 2018 poz.917 z późn. zm.].Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a , oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są we „wzorze umowy” –załącznik nr 5 do siwz 4.Wykonawca zobowiązuje się przedmiot zamówienia wykonać zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej oraz etyką zawodową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233161-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wypełniony formularz ofertowy podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ i pod rygorem nieważności składany [wraz z ewentualnymi załącznikami] w oryginale w formie pisemnej. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę. b) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy określające jego zakres i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia. Do pełnomocnictwa należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielania pełnomocnictwa. c) W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy występujący wspólnie wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia. Do pełnomocnictwa należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoby udzielające pełnomocnictwa były upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielania pełnomocnictwa. d) Kosztorysy ofertowe – dla każdego zadania osobny kosztorys. Kosztorysy ofertowe należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej tzn. kosztorysy muszą zawierać w każdej pozycji zgodną z przedmiarami robót: liczbę porządkową, opis pozycji i ilość jednostek oraz cenę jednostkową netto pozycji i wartość netto pozycji. e) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP składa dokument/dokumenty zawierające informacje, o których mowa w par. 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia [Dz.U. z 2020 poz. 1282 ] tj. informacje, które określają w szczególności : -zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, -sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, -zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, w tym informację czy podmiot ten zrealizuje roboty budowlane – w przypadku polegania przez wykonawcę na zdolnościach innego podmiotu w odniesieniu do warunków dot. kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia. f) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 - Wykonawca składa oświadczenie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego: www.lipno.biuletyn.net informacji z otwarcia ofert [informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy PZP] zgodne z zał. nr 4 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach