Przetargi.pl
„Podniesienie jakości zagospodarowania terenów zieleni miejskiej na obszarze Gminy Miasto Złotów: dawny cmentarz ewangelicki – park pamięci: etap II – utwardzenie terenu wokół kaplicy”

Gmina Miasto Złotów ogłasza przetarg

 • Adres: 77-400 Złotów, al. Piasta
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 67 263 21 49 wew. 31 , fax. 67 265 00 25
 • Data zamieszczenia: 2020-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Złotów
  al. Piasta 1
  77-400 Złotów, woj. wielkopolskie
  tel. 67 263 21 49 wew. 31, fax. 67 265 00 25
  REGON: 52544100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.zlotow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Podniesienie jakości zagospodarowania terenów zieleni miejskiej na obszarze Gminy Miasto Złotów: dawny cmentarz ewangelicki – park pamięci: etap II – utwardzenie terenu wokół kaplicy”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Inwentaryzacja ogólna terenu – Dawny cmentarz Ewangelicki. ▪ Obszar objęty opracowaniem obejmuje teren dawnego cmentarza Ewangelickiego. Korzystnie usytuowany stanowi potencjalnie, korzystne miejsce pod kątem usytuowania parku. ▪ Na charakter miejsca mają wpływ obiekty bezpośrednio graniczące z parkiem: teren czynnego cmentarza, Cmentarz Wojenny Żołnierzy Poległych w Walkach o Wyzwolenie Ziemi Złotowskiej. ▪ W kompozycji przestrzennej dominuje swobodny układ drzew, jedynie w części północnej w niepełnej formie zachowała się aleja dwurzędowa drzew podkreślająca centralną, dawną ścieżkę spacerową. ▪ Teren pełni obecnie funkcje łącznika pomiędzy centralną częścią miasta a terenem Promenady spacerowej nad Jeziorem Miejskim. 2. Projektowane zagospodarowanie terenu– założenia projektowe ▪ Koncepcja zagospodarowania zakłada utworzenie Parku miejskiego o symbolicznej nazwie Park Pamięci z uwagi na dawne funkcje miejsca oraz funkcje otoczenia (liczne miejsca pamięci). ▪ W zakresie istniejącego ukształtowania terenu koncepcja zakłada zachowanie istniejącego układu. W przypadku ścieżek koncepcja zakłada wprowadzenie utwardzonych nawierzchni częściowo w oparciu o ślady dawnych ścieżek i obecnie wydeptanych ścieżek przez użytkowników terenu. ▪ Ze względu na dominującą swobodną kompozycją starych drzew w nowych założeniach projektowych zaleca się utrzymanie krajobrazowego charakteru kompozycji. W zakresie proponowanego składu gatunkowego w doborze roślin zaproponowano zastosowanie gatunków ozdobnych o wysokich walorach dekoracyjnych (nieinwazyjnych). W przypadku krzewów zaproponowano m.in. jaśminowce, hortensje, róże w strefach nasłonecznionych. ▪ W zakresie zieleni niskiej zaproponowano odtworzenie runa. W przypadku skarp i terenów otwartej przestrzeni od strony Promenady spacerowej na Jeziorem Miejskim, koncepcja zakłada przebudowę składu gatunkowego poprzez usunięcie gatunków inwazyjnych (nawłoć) i utworzenie łąk kwietnych. U podstawy skarp ziemnych z uwagi na silne uwilgotnienie terenu, zaproponowano strefę ogrodu deszczowego (kompozycja liniowa). Ekspozycja ogrodu deszczowego umożliwia wprowadzenie w przyszłości elementów edukacyjnych. U W A G A: • Ze względów finansowych Zamawiający dokonał korekty zakresu robót oraz jego etapowanie. W roku 2019 został wykonamy cały zakres prac związanych z realizacją ścieżek, zieleni oraz małej architektury. Nie został wykony zakres prac związanych z utwardzeniem terenu wokół kaplicy. Powodem takiego podziału była technologiczna konieczność wcześniejszego wykonania prac remontowych obiektu kaplicy (między innymi: wymiana dachu i remont elewacji z izolacją fundamentów, opaską wokół budynku oraz zasilanie elektryczne). Zakres remontu obiektu kaplicy został obecnie zrealizowany (w 2020 r.) i zachodzi możliwość zakończenia całości robót terenowych objętych projektem. • Obecnie zrealizowany zostanie ETAP – II będzie obejmował wykonanie następujących zakresów: Roboty terenowe: 1. Roboty rozbiórkowe, 2. Nawierzchnie z płyt granitowych płomieniowanych, 3. Nawierzchnie z kostki granitowej, • Załączony opis techniczny, STWiOR, BIOZ, dotyczą opracowania kompletnego projektu budowlanego na podstawie którego realizowany był zakres robót wykonanych również w 2019 roku. W związku z powyższym NIE należy uwzględniać zapisów projektu, punktów STWiOR oraz BIOZ które nie dotyczą obecnie realizowanego zakresu. • Załączony przedmiar i kosztorys ofertowy został skorygowany i odzwierciedla obecnie realizowany zakres prac.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233161-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości ogółem: 3.000,00 PLN (słownie złotych: trzy tysiące 00/100), przed terminem składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2.1. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 9.1.4. 2.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.2.3. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów określających w szczególności: 2.3.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,2.3.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,2.3.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, 2.3.4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 2, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 2.3. Wykonawca załączy do oferty: kosztorys ofertowy, zgodnie z przedmiarem robót załączonym w rozdziale VIII). Do kosztorysu ofertowego należy dołączyć stronę tytułową.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach