Przetargi.pl
Budowa zatok postojowych przy drodze powiatowej nr 1070P w miejscowości Krępsko

Powiat Pilski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pile ogłasza przetarg

 • Adres: 64-920 Piła, al. Niepodległości
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 672 109 442 , fax. 672 109 332
 • Data zamieszczenia: 2020-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Pilski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pile
  al. Niepodległości
  64-920 Piła, woj. wielkopolskie
  tel. 672 109 442, fax. 672 109 332
  REGON: 57079948000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.pila.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa zatok postojowych przy drodze powiatowej nr 1070P w miejscowości Krępsko
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane p.n. „Budowa zatok postojowych przy drodze powiatowej nr 1070P w miejscowości Krępsko”. 2. Zamówienie polega na budowie dwóch zatok postojowych przy drodze powiatowej nr 1070P w miejscowości Krępsko w ramach przebudowy drogi, w granicach istniejącego pasa drogowego. W ramach realizacji zadania inwestycyjnego wybudowane zostaną dwie zatoki postojowe, każda o długości 26,1 mb i szerokości 5 m. Zamówienie przewiduje również wykonanie kompleksowego oznakowania poziomego i pionowego projektowanych zatok. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 3. Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ, zgodnie z ustawą - Prawo budowlane, wymaganiami współczesnej wiedzy technicznej. 4. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu organizacji ruchu na czas trwania robót, uwzględniającego utrzymanie ruchu na drodze, a także do utrzymania ruchu publicznego na drodze w okresie trwania prac, aż do zakończenia i odbioru robót. 5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował kierownikiem robót, który będzie nadzorował ze strony Wykonawcy wykonanie robót i odpowiadał za ich realizację. 6. Wykonawca winien dysponować znakami pionowymi i innymi urządzeniami zabezpieczającymi na czas realizacji robót w celu zgodnego z przepisami oznakowania prowadzonych robót objętych zamówieniem. Koszt zabezpieczenia znaków i urządzeń, a także ich demontażu wliczony winien być w cenę oferty. 7. Materiały budowlane niezbędne do wykonania zamówienia muszą odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadać aktualne atesty lub deklaracje zgodności z aprobatą techniczną. 8. Zamawiający przewiduje możliwość pobrania próbek nawierzchni do badań laboratoryjnych. W przypadku rozbieżności wyników próbek w stosunku do zaakceptowanej przez Zamawiającego recepty koszty badań obciążą Wykonawcę. 9. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wszystkich wymagań określonych w przepisach o ochronie środowiska. 10. W przypadku zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest wskazać część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podać firmy podwykonawców. Zgodnie z art. 25a ust. 5 pkt 2 upzp, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w punkcie II oświadczenia, o którym mowa w pkt 6.4. SIWZ. 11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 12. Zamawiający określa wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a upzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: - roboty brukarskie; - obsługa koparki. Sposób dokumentowania zatrudnienia oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę powyższych wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określone zostały w Załączniku nr 4 do SIWZ – Wzór umowy. 13. Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233161-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz OFERTA – Załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Kosztorys ofertowy. 3. Pełnomocnictwo w przypadku podpisania dokumentów lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy. 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (dot. informacji podawanych podczas otwarcia ofert), zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – Załącznik nr 3 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach