Przetargi.pl
Budowa ciągu pieszo-rowerowego droga powiatowa 5133 P od młyna do przejazdu kolejowego ulica Zamkowa w Koźminie Wlkp

Powiatowy Zarząd Dróg ogłasza przetarg

 • Adres: 63-700 Krotoszyn, ul. Transportowa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627 226 531 , fax. 627 226 531
 • Data zamieszczenia: 2020-07-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg
  ul. Transportowa 1
  63-700 Krotoszyn, woj. wielkopolskie
  tel. 627 226 531, fax. 627 226 531
  REGON: 25086482400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdkrotoszyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ciągu pieszo-rowerowego droga powiatowa 5133 P od młyna do przejazdu kolejowego ulica Zamkowa w Koźminie Wlkp
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa ciągu pieszo-rowerowego droga powiatowa 5133P od młyna do przejazdu kolejowego ulica Zamkowa w Koźminie Wlkp. Zakres prac obejmuje: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-trasa dróg w terenie równinnym: 0,065 m, mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni: 2,00 szt, roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi pod ściek: 9,88 m3 ,warstwy odsączające z piasku o grubości 10 cm pod ściek: 26,00 m3 , podbudowa betonowa C8/10 gr. 20 cm pod ściek: 26,00 m2 ,ściek z 4 rzędów kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej: 26,00 m2 , krawężniki betonowe wystające 15x30 cm bez ław na podsypce piaskowej: 65,00 m, ława pod krawężniki betonowa z C8/10 z oporem: 4,88 m3 , remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno- asfaltową przy krawędzi jezdni : 6,50 t , roboty ziemne pod kolektor wykonywane koparkami podsiębiernymi: 50,00 m3, , podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm : 3,75 m3 , kanały z rur PCV o średnicy zew. 300 mm: 50,00 m, studnia rewizyjna z kręgów betonowych o śr. 1000 mm: 1,00 stud. ,studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mmm z osadnikiem: 1,00 szt, roboty ziemne wykonywane koparkami pod ścieżkę wraz z dowozem ziemi na poszerzenie skarp: 310,70 m3 , profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni: 169,00 m2, warstwy odsączające z piasku o grub. 10 cm : 169,00 m2 , warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanka 0/63 mm grub. 15cm: 169,00 m2 , skropienie emulsja asfaltową w ilości 0,7 kg/m2 : 169,00 m2 , nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm Warstwa ścieralna AC 8S 50/70 : 169,00 m2 , krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x 25 cm bez ław : 65,00 m, regulacja pionowa studzienki: 0,1 m3 , inwentaryzacja powykonawcza: 1,00 kpl UWAGA : szczegółowy przedmiar robót stanowi załącznik Nr 1a
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233161-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2.080,00 zł . Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz.310, 836 i 1572).Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr rachunku: PKO BP O/Krotoszyn 59 1020 2267 0000 4402 0004 2317 z adnotacją: Budowa ciągu pieszo-rowerowego droga powiatowa 5133P od młyna do przejazdu kolejowego ulica Zamkowa w Koźminie Wlkp.Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przed terminem składania ofert. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. Kserokopię wniesienia wadium należy załączyć do oferty.Wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu należy złożyć w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.Oferta wykonawcy , który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru –załącznik nr 1 do SIWZ.- dokument składany w terminie składania ofert wskazanym w SIWZ- dołączony do oferty 2)Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1a do SIWZ.- dokument składany w terminie składania ofert wskazanym w SIWZ- dołączony do oferty 3) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dokument ten będzie stanowić załącznik nr 4 do oferty,4.W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz osób umocowanych przez Wykonawcę konieczne jest złożenie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo winno być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza,5.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. (wypełniony i podpisany załącznik nr 3 do SIWZ),6.Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku –załącznik nr 7 . Wykonawca ma złożyć takie oświadczenie wtedy kiedy wybór jego oferty doprowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o VAT. W przypadku braku tego dokumentu -informacji ze strony Wykonawcy Zamawiający uzna, że obowiązek podatkowy leży po stronie Wykonawcy,7.Zamawiający na podstawie art.36b PZP żąda, aby Wykonawca poinformował Zamawiającego, czy zamierza powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom- załącznik nr 8 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach