Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 1050P Skic - Buntowo

Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie ogłasza przetarg

 • Adres: 77-400 Złotów, ul. Za Dworcem
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 067 2633483 do 85
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie
  ul. Za Dworcem
  77-400 Złotów, woj. wielkopolskie
  tel. 067 2633483 do 85
  REGON: 57079819500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd-zlotow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 1050P Skic - Buntowo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  • w miejscowości Skic a) mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni jezdni - 6600 m2 ( 1100 mb i szer. 6,0 m ), c) wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. 3 cm po zagęszczeniu- 6600 m2 ( 1100 mb i szer. 6,0 m ), • od mostu na rzece Kocuń ( strona prawa ) a) korytowanie i uzupełnienie pobocza z kruszywa kamiennego o szer. śr. 1,3 m. i gr. 30 cm na odcinku 1100 mb, b) wykonaniu nakładki z mieszanki mineralno – asfaltowej o szer. śr. 1,3 m i gr. 4 cm , na odcinku 1100 mb. ( aby uzyskać szerokość jezdni 5 m ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia przez Wykonawcę wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych ). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. do 01.10.2020 roku do godziny 10.00. 3. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie ul. Za Dworcem 3a, 77-400 Złotów Nr rachunku 43 8941 0006 0022 5735 2000 0020. 5. Dokument stanowiący dowód poświadczenia o wniesieniu wadium powinien zawierać tytuł wpłaty: Wadium - przetarg na przebudowę drogi powiatowej nr 1050P ul. Skic - Buntowo 6. Dokument stanowiący poświadczenie wniesienia wadium Wykonawca powinien dołączyć do oferty. 7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 8. Zasady zwrotu i zatrzymania wadium -zgodnie z zapisem art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony formularz ofertowy i kosztorys ofertowy, dowód wniesienia wadium, zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, oświadczenia wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach