Przetargi.pl
Budowa oświetlenia drogowego w m. Rokietnica ul. Jasna, Przyjemna, Miła, Wesoła, Pogodna, Dobra, Urocza.

Gmina Rokietnica ogłasza przetarg

 • Adres: 62-090 Rokietnica, ul. Golęcińska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8960-600, , fax. 61 8145-082
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rokietnica
  ul. Golęcińska 1
  62-090 Rokietnica, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8960-600, , fax. 61 8145-082
  REGON: 631258543

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa oświetlenia drogowego w m. Rokietnica ul. Jasna, Przyjemna, Miła, Wesoła, Pogodna, Dobra, Urocza.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres opracowania obejmuje: 1) Wykonanie zasilenia instalacji oświetlenia ulicznego, 2) Montaż słupów aluminiowych okrągłych w kolorze inox wraz z oprawami oświetleniowymi o mocy29W oraz o śrØ46-60 mm – 23 szt. Uwaga : W ramach zamówienia przewiduje się do realizacji I etap montażu słupów - w układzie „co drugi” wykazane w dokumentacji pod numerami: S-I (1,3,5,7,10,12,16,18,20,23,25,26) S-II (1,3,5,7,10,12 ) S-III (2,4,6,7,13) 3) Budowa linii kablowej oświetlenia YAKY 4x25mm2 i wprowadzenie do projektowanej SO. 4) Wykonanie sterowania oświetlenia, 5) Zabezpieczenie słupów i rdzeni, 3. Po zakończeniu prac związanych z budową oświetlenia należy przeprowadzić następujące badania: Badania linii kablowej NN 1) Badania i pomiary instalacji uziemiającej ( pierwszy pomiar) 2) Badania i pomiary instalacji uziemiającej ( każdy następny pomiar) 3) Badania i pomiary skuteczności zerowania( pierwszy pomiar i każdy następny)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231400-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy. 2. Pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza) o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach