Przetargi.pl
Dostawa i montaż wyposażenia do żłobka w związku z utworzeniem nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Rychwał

Gmina Rychwał ogłasza przetarg

 • Adres: 62-570 Rychwał, Plac Wolności
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 063 2481001 w. 22 , fax. 632 481 055
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rychwał
  Plac Wolności 16
  62-570 Rychwał, woj. wielkopolskie
  tel. 063 2481001 w. 22, fax. 632 481 055
  REGON: 31101919000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rychwal.pl; www.bip.rychwal.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż wyposażenia do żłobka w związku z utworzeniem nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Rychwał
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wraz z montażem wyposażenia do żłobka w związku z utworzeniem nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Rychwał w ramach projektu „Coś dla najmłodszych w Gminie Rychwał - publiczny żłobek wspiera rodziców” Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2020. Miejscem dostawy jest Żłobek znajdujący się przy ul. Sportowej 11, 62-570 Rychwał. Zamówienie zostało podzielone na 5 części z możliwością składania ofert częściowych. Część I – Meble; Część II – Meble na wymiar; Część III – Pomoce dydaktyczne; Część IV – Sprzęt AGD i RTV; Część V – Wyposażenie sanitarne; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1b do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39290000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) formularz ofertowy zgodny z Załącznikiem nr 1a do SIWZ; b) Opis przedmiotu oferty wykonawcy – zgodny z Załącznikiem nr 1c do SIWZ; c) dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa), o ile uprawnienia te nie wynikają z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone albo w formie oryginału albo uwierzytelnionej notarialnie kopii; d) jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale V SIWZ powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach (Załącznik nr 2A i 2B do SIWZ)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach