Przetargi.pl
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu

Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu ogłasza przetarg

 • Adres: 62-800 Kalisz, ul. Stanisława Staszica
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627 689 700 , fax. 627 689 790
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu
  ul. Stanisława Staszica
  62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie
  tel. 627 689 700, fax. 627 689 790
  REGON: 25005709300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.pup.kalisz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu usług pocztowych w zakresie: 1.1 usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym polegających na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek listowych i paczek pocztowych oraz dokonywanie ich ewentualnych zwrotów do Zamawiającego, po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy (adresatowi); 1.2 przekazów pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym polegających na przyjmowaniu nadawanych przez Zamawiającego przekazów pocztowych, doręczaniu (wypłacie) adresatowi kwot przekazów, a także zwrocie kwot przekazów w przypadku wyczerpania możliwości ich doręczenia (wypłaty); 1.3 odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego. 2. Usługi będące przedmiotem zamówienia będą świadczone zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo Pocztowe (Dz. U. 2020 poz. 1041) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 3. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą: 3.1 usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym obejmujące przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie: a) przesyłek listowych o wadze do 2000 g i liczonych z tolerancją 2 mm o wymiarach: Format S - przesyłka o wymiarach: minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, maksimum – żaden z wymiarów nie może przekraczać: wysokości 20 mm, długość 230 mm, szerokość 160 mm; Format M - przesyłka o wymiarach: minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, maksimum – żaden z wymiarów nie może przekraczać: wysokości 20 mm, długość 325 mm, szerokość 230 mm; Format L: Minimum - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x140 mm, Maksimum – suma długości, szerokości i wysokości 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm; b) wymiary przesyłek listowych nadawanych w formie rulonu wynoszą: Minimum – suma długości plus podwójna średnica – 170 mm, przy czym największy wymiar (długość) nie może być mniejszy niż 100 mm, Maksimum – suma długości plus podwójna średnica – 1040 mm, przy czym największy wymiar (długość) nie może przekroczyć 900 mm; 3.2 usługi przekazów pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w celu zwrotu składki zdrowotnej dla osób bezrobotnych nieposiadających kont bankowych polegających na przyjmowaniu nadawanych przez Zamawiającego przekazów pocztowych, doręczaniu(wypłacie) adresatowi kwot przekazów, a także zwrocie kwot przekazów w przypadku wyczerpania możliwości ich doręczenia (wypłaty). W przypadku nadpłaconej wartości opłaty pocztowej Wykonawca dokona jej zwrotu w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania środków, zwroty będą dokonywane na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego; 3.3 zwrot przekazów pocztowych, przesyłek listowych lub paczek pocztowych niedoręczonych, po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy; 3.4 odbiór przesyłek listowych lub paczek pocztowych przeznaczonych do nadania z siedziby Zamawiającego i ich przemieszczenie do placówki nadawczej Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64110000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Za spełniających warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Zamawiający uzna Wykonawców, którzy są wpisani do rejestru operatorów pocztowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy Prawo pocztowe z dnia 29 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2020r. Poz.1041). Zamawiający dokona sprawdzenia, czy Wykonawca jest wpisany do Rejestru Operatorów Pocztowych prowadzonego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, udostępnionego w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.uke.gov.pl
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz Oferty wraz z Formularzem Cenowym. 2. W przypadku gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy (o oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną), jeżeli dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach