Przetargi.pl
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 4 500 000,00 zł

Gmina Golina ogłasza przetarg

 • Adres: 62-590 Golina, ul. Nowa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 063 2418095 w. 50, 51 , fax. 63 241 80 95 wew. 232
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Golina
  ul. Nowa 1
  62-590 Golina, woj. wielkopolskie
  tel. 063 2418095 w. 50, 51, fax. 63 241 80 95 wew. 232
  REGON: 31101905900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.golina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 4 500 000,00 zł
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie: 4 500 000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych 00/100). Rodzaj waluty kredytu: kredyt złotówkowy. Nie dopuszcza się możliwości rozliczeń w walutach obcych. Spłata kredytu następować będzie w ratach, wg. harmonogramu spłaty kredytu określonego w poniższej tabeli nr 1, przy czym przyjmuje się, że jeśli termin spłaty raty kredytu przypada na sobotę lub dzień wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się ostatni dzień roboczy miesiąca kończącego kwartał. Odsetki naliczane będą comiesięcznie od kwoty rzeczywistego zadłużenia. Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych - na koniec każdego miesiąca. Przyjmuje się, że jeśli termin spłaty odsetek przypada na sobotę lub dzień wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się ostatni dzień roboczy miesiąca. Tabela nr 1. Harmonogram spłaty kapitału: a) 2020- okres karencji, b) 2021- okres karencji c) 2022: Termin: Kwota (zł): Termin: Kwota (zł): Termin: Kwota (zł): Termin: Kwota (zł): 30 marca 25 000,00 30 czerwca 25 000,00 30 września 25 000,00 30 grudnia 25 000,00 d) 2023: Termin: Kwota (zł): Termin: Kwota (zł): Termin: Kwota (zł): Termin: Kwota (zł): 30 marca 100 000,00 30 czerwca 100 000,00 30 września 100 000,00 30 grudnia 100 000,00 e) 2024: Termin: Kwota (zł): Termin: Kwota (zł): Termin: Kwota (zł): Termin: Kwota (zł): 30 marca 150 000,00 30 czerwca 150 000,00 30 września 150 000,00 30 grudnia 150 000,00 f) 2025: Termin: Kwota (zł): Termin: Kwota (zł): Termin: Kwota (zł): Termin: Kwota (zł): 30 marca 150 000,00 30 czerwca 150 000,00 30 września 150 000,00 30 grudnia 150 000,00 g) 2026: Termin: Kwota (zł): Termin: Kwota (zł): Termin: Kwota (zł): Termin: Kwota (zł): 30 marca 150 000,00 30 czerwca 150 000,00 30 września 150 000,00 30 grudnia 150 000,00 h) 2027: Termin: Kwota (zł): Termin: Kwota (zł): Termin: Kwota (zł): Termin: Kwota (zł): 30 marca 275 000,00 30 czerwca 275 000,00 30 września 275 000,00 30 grudnia 275 000,00 i) 2028: Termin: Kwota (zł): Termin: Kwota (zł): Termin: Kwota (zł): Termin: Kwota (zł): 30 marca 275 000,00 30 czerwca 275 000,00 30 września 275 000,00 30 grudnia 275 000,00 UWAGA: W celu obliczenia ceny oferty, należy przyjąć terminy spłat kredytu podane w Tabeli nr 1. Do obliczenia ceny należy przyjąć stawkę WIBOR 1M obowiązującą w dniu 31.08.2020 roku. Zamawiający informuje, że wykonawcy powinni przyjąć do obliczenia ceny udzielenia kredytu rzeczywistą liczbę dni występujących w danym roku (365 – 366). 2. Wykonawca udzieli zamawiającemu kredytu w pełnej wysokości, tj. w kwocie: 4 500 000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych 00/100), w okresie od dnia podpisania umowy do 30.12.2020 roku, przy czym pobranie kredytu będzie następowało transzami, w miarę zaistnienia potrzeby płatniczej zamawiającego. Wykonawca uruchomi środki kredytu zgodnie z dyspozycją/dyspozycjami zamawiającego, składanymi do wykonawcy, bez składania odrębnego wniosku kredytowego podlegającego rozpatrzeniu. Wypłata transzy/transz kredytu nastąpi w terminie 1-5 dnia/dni*, od daty złożenia wykonawcy, osobiście, za pośrednictwem fax-u bądź elektronicznie, pisemnej dyspozycji zamawiającego o uruchomienie kredytu, w określonej w tej dyspozycji kwocie. Do obliczenia ceny należy przyjąć następujące terminy uruchomienia transz: - I transza w wysokości 2 500 000,00 zł w dniu 15 października 2020 roku - II transza w wysokości 2 000 000,00 zł w dniu 15 grudnia 2020 roku. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części kredytu, niewykorzystania przyznanego kredytu w pełnej wysokości oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W przypadku zmniejszenia kwoty kredytu, będącego następstwem okoliczności leżących po stronie zamawiającego, sporządzony zostanie aneks do umowy kredytowej. 4. Udostępnienie kredytu nastąpi poprzez przelanie na rachunek bieżący zamawiającego tj.: w Banku Spółdzielczym w Koninie Oddział w Golinie, nr 37 8530 0000 0700 0619 2000 0010. 5. Oprocentowanie kredytu określone w oparciu o stopę referencyjną WIBOR 1M plus marża banku (dodatnia lub ujemna). O każdej zmianie oprocentowania wynikającej ze zmiany stopy referencyjnej WIBOR 1M, wykonawca powiadomi zamawiającego w formie pisemnej z podaniem terminu, od którego zmiana będzie obowiązywała. 6. Spłata kredytu będzie zabezpieczona w następujący sposób: weksel własny in blanco z wystawienia zamawiającego wraz z deklaracją wekslową. 7. Kredyt nie może być obciążony innymi kosztami niż wymienione w siwz. wykonawcy nie przysługuje prawo naliczania i pobierania jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji, za wyjątkiem opłat i prowizji, które będą ustalone w umowie. 8. Zamawiający wyraża zgodę na kontrasygnatę skarbnika pod treścią umowy kredytowej, na wekslu i deklaracji wekslowej. 9. Zamawiającemu przysługuje prawo do przedterminowej spłaty całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów, w terminie przez niego wskazanym, pod warunkiem uprzedniego pisemnego powiadomienia wykonawcy, które zostanie doręczone osobiście, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie później niż na 7 dni przed datą wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu. 10. W przypadku dokonania wcześniejszej spłaty części kredytu lub jego całości wykonawca dokona rekalkulacji odsetek za okres obrachunkowy, w którym nastąpiła spłata i poinformuje pisemnie zamawiającego o wysokości odsetek za bieżący okres obrachunkowy w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez wykonawcę pisemnego powiadomienia o wcześniejszej spłacie. 11. W przypadku dokonania przez zamawiającego przedterminowej spłaty części kredytu, strony ustalą nowy harmonogram spłaty kredytu w formie aneksu do umowy. 12. Kwota spłaconego kredytu ani kwota przedterminowo spłacona nie podlega ponownemu wykorzystaniu. 13. Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany terminów oraz czasookresu spłat kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Zmiany terminów oraz czasookresu spłaty kredytu będą dokonywane w ramach okresu kredytowania i nie przekroczą daty 30.12.2028 roku. 14. Na rachunkach zamawiającego w bankach, nie ciążą zajęcia egzekucyjne. 15. Zamawiający nie posiada zaległych zobowiązań w bankach. 16. W Gminie Golina nie był prowadzony program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. 17. Wobec Gminy Golina nie były prowadzone za pośrednictwem komornika sądowego działania windykacyjne wszczynane na wniosek banków. 18. Gmina Golina nie posiada zaległych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego. 19. Dokumenty i informacje przydatne dla wykonawcy przy ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego, tj.: 1) Uchwała budżetowa Rady Miejskiej w Golinie na rok 2020 wraz z załącznikami, dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej zamawiającego www.golina.pl/golina/bip/prawo-miejscowe.html 2) Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2028, zwana dalej WPF, zawierająca prognozę kwoty długu i spłat na rok 2020 i lata następne, dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej zamawiającego www.golina.pl/golina/bip/prawo-miejscowe.html 3) Uchwała Nr SO-0951/36/D/5/Ko/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Golina na 2020 rok; 4) Uchwała Nr SO-0951/48/P/5/Ko/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Golina;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: Wykonawca posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1876 ze zm.), o którym mowa w art. 36 ustawy lub inny dokument równoważny (czyli potwierdzający prawo działania w Polsce, jeśli art. 36 nie dotyczy). W przypadku banku państwowego należy załączyć pisemne oświadczenie, że Bank prowadzi działalność na podstawie stosownego rozporządzenia Rady Ministrów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do siwz; pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach