Przetargi.pl
Zakup emulsji kationowej modyfikowanej szybkorozpadowej C65 BP3 RC

Powiatowy Zarząd Dróg ogłasza przetarg

 • Adres: 63-700 Krotoszyn, ul. Transportowa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627 226 531 , fax. 627 226 531
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg
  ul. Transportowa 1
  63-700 Krotoszyn, woj. wielkopolskie
  tel. 627 226 531, fax. 627 226 531
  REGON: 25086482400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zpdkrotoszyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup emulsji kationowej modyfikowanej szybkorozpadowej C65 BP3 RC
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania przetargowego jest wybór Wykonawcy, który będzie świadczyć na rzecz Zamawiającego dostawę określoną w Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) jako: 44.11.37.00-2-materiały do naprawiana nawierzchni drogowych polegające na realizacji zadania pod nazwą „Zakup emulsji kationowej modyfikowanej szybkorozpadowej C65 BP3 RC ” .Przedmiotem postępowania obejmuje Zakup emulsji kationowej modyfikowanej szybkorozpadowej C65 BP3 RC w ilości : 3,30 tony Oferowana emulsja asfaltowa parametrami technicznymi i jakościowymi musi odpowiadać Polskiej Normie przenoszącej Normę Europejską PN-EN 13808:2010 – Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady Klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych. Emulsja kationowa szybkorozpadowa modyfikowana C 65 BP3 RC przeznaczona jest do remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowej. Wyrób powinien posiadać aktualną deklarację własności użytkowych dołączona do dostarczonej partii emulsji. Zamawiający ponosił będzie koszty zakupu wraz z transportem emulsji kationowej szybkorozpadowej modyfikowanej. Zamawiający w miarę pojawiających się potrzeb telefonicznie powiadomi Wykonawcę o potrzebie odbioru. Odbiór przez Zamawiającego nastąpi skrapiarką o pojemności około 2500 l . Odległość wytwórni emulsji od bazy Powiatowego Zarządu Dróg w Krotoszynie ca 80 km. Fakturowanie następować będzie każdorazowo po odbiorze. Wykonawca będzie odpowiedzialny za całokształt, w tym przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie umowy. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty właściwa w działalności objętej przedmiotem zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44113700-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru –załącznik nr 1 do SIWZ.- dokument składany w terminie składania ofert wskazanym w SIWZ 2)Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1a do SIWZ.- dokument składany w terminie składania ofert wskazanym w SIWZ 3) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dokument ten będzie stanowić załącznik nr 4 do SIWZ, 4)W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz osób umocowanych przez Wykonawcę konieczne jest złożenie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo winno być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza,5)Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. (wypełniony i podpisany załącznik nr 3 do SIWZ),6)Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku –załącznik nr 5 do oferty. Wykonawca ma złożyć takie oświadczenie wtedy kiedy wybór jego oferty doprowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o VAT. W przypadku braku tego dokumentu -informacji ze strony Wykonawcy Zamawiający uzna, że obowiązek podatkowy leży po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach