Przetargi.pl
Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów - mammograf

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie ogłasza przetarg

 • Adres: 64-000 Kościan, ul. Szpitalna
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 655 120 855 , fax. 655 120 707
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie
  ul. Szpitalna 7
  64-000 Kościan, woj. wielkopolskie
  tel. 655 120 855, fax. 655 120 707
  REGON: 41105199900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpital.koscian.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów - mammograf
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest jednorazowy zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów - mammografu.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca może zaoferować wyłącznie wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33111800-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.Ocena spełniania warunku udziału w Postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach