Przetargi.pl
Zakup wyposażenia Żłobka nr 2 w ramach projektu „Piła stawia na Maluchy!”

Gmina Piła ogłasza przetarg

 • Adres: 64-920 Piła, Pl. Staszica
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 672 126 210, , fax. 672 123 566
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Piła
  Pl. Staszica 10
  64-920 Piła, woj. wielkopolskie
  tel. 672 126 210, , fax. 672 123 566
  REGON: 57079116400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pila.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wyposażenia Żłobka nr 2 w ramach projektu „Piła stawia na Maluchy!”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do Żłobka nr 2 w Pile. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ. 2. Przedmiot dostawy musi być fabrycznie nowy, wolny od wad, śladów używania i uszkodzeń mechanicznych, pełnowartościowy, spełniający wymogi techniczne i ilościowe oraz dopuszczony do stosowania. Wszystkie dostarczone sprzęty i wyposażenie muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. 3. Wykonawca dostarczy sprzęt i wyposażenie na własny koszt i ryzyko do siedziby Żłobka nr 2 przy ul. Spacerowej 2 w Pile. 4. Wykonawca zapewni rozładunek ze środków transportowych i wniesienie dostawy do pomieszczeń budynków oraz skręcenie i ustawienie mebli w godzinach pracy, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie braki i wady przedmiotu zamówienia, w tym za powstałe w czasie transportu. 5. Odbiór przedmiotu zamówienia będzie dokumentowany pisemnym protokołem zdawczo-odbiorczym. 6. Wraz z asortymentem należy dostarczyć dokumenty ich dotyczące, a w szczególności opisujące w języku polskim funkcje i sposób ich użytkowania, instrukcje obsługi, instrukcje konserwacji, gwarancje, atesty itp. 7. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia została użyta nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy produktów równoważnych tzn. o nie gorszych parametrach technicznych niż te, które posiadają produkty wskazane za pomocą znaku towarowego, producenta, patentu lub pochodzenia. 8. W przypadkach, w których przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą nazw własnych, znaków towarowych, patentów, pochodzenia, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń itp. równoważnych tzn. o funkcjonalności nie gorszej niż wskazane.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39290000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1 wypełniony formularz ofertowy przygotowany wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 2 Wypełniony formularz cenowy przygotowany wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1A do SIWZ. 3 pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, 4 dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, 5 zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach