Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg i ulic Gminy Kępno w sezonie zimowym 2020/2021

Gmina Kępno ogłasza przetarg

 • Adres: 63-600 Kępno, Ratuszowa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 59 09 400, , fax. 62 59 09 402
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kępno
  Ratuszowa 1
  63-600 Kępno, woj. wielkopolskie
  tel. 62 59 09 400, , fax. 62 59 09 402
  REGON: 250854731
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kepno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg i ulic Gminy Kępno w sezonie zimowym 2020/2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Opis przedmiotu zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania p.n. „Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych Gminy Kępno w sezonie zimowym 2020/2021” Sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy, który stanowi integralną część niniejszej specyfikacji (załącznik nr 4). Szczegółowy zakres zamówienia określa załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz okręgów, w których prowadzona będzie akcja zimowego utrzymania dróg i ulic na terenie Gminy Kępno. Przedmiot zamówienia według kodu CPV: Usługi odśnieżania 90.62.00.00-9 Usługi usuwania oblodzeni 90.63.00.00-2 1.2 Zadanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia polega na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej na drogach i ulicach gminnych przy użyciu sprzętu i materiałów uszorstniających Wykonawcy dla zapewnienia przejezdności dróg i ulic. 1. 3. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług w zakresie zimowego utrzymania dróg całodobowo we wszystkie dni tygodnia w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (opady śniegu, niskie temperatury, gołoledź, zawieje i zamiecie śnieżne itp.). 1. 4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłej obserwacji sytuacji pogodowej oraz monitorowania stanu dróg i wydawania dyspozycji operatorom sprzętu. 1. 5. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia akcji zimowego utrzymania dróg i ulic niezwłocznie po wystąpieniu niekorzystnych dla ruchu drogowego warunków pogodowych, tak aby zapewnić przejezdność dróg (w tym zatok autobusowych) lecz nie później niż 2 godziny od wystąpienia opadów po uprzedniej akceptacji przez przedstawiciela Zamawiającego 1.6 Obowiązki Wykonawcy: Wykonawca jest zobowiązany zapewnić: 1) sprzęt niezbędny do wykonania usług objętych niniejszą umową, 2) pełną, całodobową dyspozycyjność osób i sprzętu bez względu na dni wolne od pracy oraz święta, tak aby wyjazd do pracy mógł nastąpić najpóźniej w ciągu 2 godzin od wystąpienia warunków atmosferycznych określonych w § 2 ust. 2 umowy lub od otrzymania polecenia podjęcia działań ze strony przedstawiciela Zamawiającego, 3) własny materiał do wykonania usług, 4) miejsce składowania materiałów do prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Kępno, 5) bezprzewodową łączność przez telefony komórkowe z upoważnionym przedstawicielem Wykonawcy (dyspozytorem akcji zimowej) oraz z kierowcami wszystkich pracujących pojazdów. 1.7. Do obowiązków Wykonawcy należy również: 1) informowanie na bieżąco Zamawiającego o przejezdności dróg i zdarzeniach na drogach objętych niniejszą umową; 2) informowanie Zamawiającego o zagrożeniach spowodowanych warunkami atmosferycznymi, 3) sporządzanie raportów dobowych z wykonanych czynności wskazujących czas pracy poszczególnych pojazdów, rodzaj i ilość zużytych materiałów oraz przekazywanie ich w formie pisemnej bezpośrednio lub pocztą elektroniczną do Zamawiającego. 1.8.Do zapobiegania powstawania i likwidacji śliskości zimowej Wykonawca zobowiązany jest zastosować środki chemiczne i materiały uszorstniające: 1) sól drogową z domieszką antyzbrylacza, 2) piasek drobnoziarnisty o uziarnieniu do 2 mm. 1.9. Do rozprowadzania środków chemicznych i uszorstniających Wykonawca zastosuje posypywarki (piaskarki, solarki), dozujące i rozsypujące środki chemiczne i materiały uszorstniające. 1.10Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 1.11Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej 1.12 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne z zastrzeżeniem art. 93 ust.4 Pzp. 1.13 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 1.14 Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotu zamówienia przez składanie ofert na: Część 1 – okręg nr 1: miasto Kępno, obejmujący wszystkie ulice będące w zarządzie Gminy Kępno łącznie z osiedlem Hanulin, Część 2 – okręg nr 2 - obejmujący drogi gminne na terenach sołectw: Borek Mielęcki, Domanin, Kierzenko, Kierzno, Kliny, Krążkowy, Mechnice, Mikorzyn, Myjomice, Olszowa, Osiny, Ostrówiec, Przybyszów, Pustkowie Kierzeńskie, Rzetnia, Szklarka Mielęcka, Świba Wykonawca może złożyć OFERTĘ na jedną lub wszystkie z przedstawionych części. 1.15 Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia ( „Opcja”). Przedmiotem Opcji będą usługi analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w formularzu Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z usług wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w formularzu Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 30 % wartości przedmiotu zamówienia określonego w ofercie wykonawcy. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w formularzu Oferty. 1.16. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Prawa zamówień publicznych. Na podstawie art. 29 ust. 3a. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Tak, więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawiony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących niniejszą umowę. Dla udokumentowania tego faktu w terminie jednego tygodnia od podpisania umowy Wykonawca przedłoży zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności, jakie będą oni wykonywać. Następnie na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, wykonawca będzie zobligowany przedstawić wykaz i dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób na umowę o pracę przy realizacji zamówienia. W związku z powyższym wykonawca musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zatrudnianie tych osób na umowę o pracę, np. kopie umów o pracę lub wyciągi z tych umów zawierające, co najmniej imię i nazwisko danej osoby, okres zatrudnienia, nazwę pracodawcy lub kopie zgłoszenia tych osób do ZUS. Pracodawcą tych osób musi być wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, zgłoszonym zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Bez przedstawienia powyższego dokumentu osoby, które muszą być zatrudnione na umowę o pracę nie będą nie będą mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy. Jeżeli kontrola wykaże, że dana osoba nie jest zatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez zamawiającego lub jego przedstawicieli (personel) osoba taka będzie mogła brać udziału w realizacji zamówienia a wykonawca zapłaci zamawiającemu tytułem kary umowne w wysokości iloczynu kwoty połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) i liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby wymaganych Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę wskazanej przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: - okręg nr I - 5 000,00 PLN, słownie: pięć tysięcy PLN, - okręg nr II - 8 000,00 PLN, słownie: osiem tysięcy PLN, 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. Nie dopuszcza się składania wadium w innej walucie niż PLN, zapis ten dotyczy również wadium złożonego w innej formie niż w pieniądzu. 4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 3) kwotę gwarancji, 4) termin ważności gwarancji, 5. Wadium wnoszone w pieniądzu winno być wpłacone na rachunek bankowy: w Santander Bank Polska S.A.. Oddział w Kępnie nr rachunku 65 1090 1144 0000 0000 1400 3711 UWAGA: Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na wskazany rachunek bankowy. 6. Dowód wniesienia wadium Wykonawca składa w wraz z ofertą. W przypadku: poręczeń bankowych, gwarancji bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji ubezpieczeniowych, poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dowód wniesienia wadium musi zostać dołączony do oferty w oryginale. 7. W dokumencie gwarancji lub poręczenia powinna być zamieszczona informacja, że gwarant lub odpowiednio poręczyciel dokona bezwarunkowej zapłaty na każde żądanie Zamawiającego. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. Dokumenty jakie mają złożyć wykonawcy wraz z ofertą: 1. Wypełniony Formularz Ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. 2. Dowód wniesienia/wpłacenia wadium. 3. Zgodnie z art. 25a ust. 1Pzp, Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w załączniku Nr 2 (dotyczy części 1 i 2) i załączniku nr 3 do SIWZ (dotyczy części 1 i 2). Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz, że spełnia warunki udziału w postępowaniu. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o zamówienie, oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składa każdy z tych Wykonawców. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale III SIWZ powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa w pkt. 3 6. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniach, o którym mowa w pkt. 3 7. Pełnomocnictwa – jeżeli oferta nie jest podpisania przez osobę upoważnioną i wykazaną w KRS. 8. Inne oświadczenia niezbędne dla prawidłowej oceny złożonej oferty wynikającej z SIWZ. 9. Jeżeli wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego oraz wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku. B. DOKUMENTY, JAKICH BĘDZIE ŻĄDAĆ ZAMAWIAJĄCY PO OTWARCIU OFERT 1. Każdy z Wykonawców, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy (informacje z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy (załącznik nr 5). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia procedury odwróconej dla prowadzenia postępowania tj. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 5. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w ust. 3 pkt 2 niniejszej części SIWZ. 6. Zamawiający nie żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na zasoby, których nie powołuje się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, przedstawił w odniesieniu do tych podwykonawców dokumentu wymienionego w ust. 3 pkt 2 niniejszej części SIWZ. 7. Zamawiający przypomina, iż w przypadku, gdy Wykonawca – w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp - wraz z ofertą zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokument (lub dokumenty), o którym mowa w ust. 3 pkt 1 części III SIWZ. 8. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień, oferta Wykonawcy podlegała będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 9. Jeżeli wykaz, oświadczenie lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz, którego usługi były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 10. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów wskazanych przez Zamawiającego w ust. IV lit. B pkt. 3), Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 11. Pozostałe postanowienia dotyczące dokumentów i oświadczeń: 1) odnośnie Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu, 2) odnośnie Wykonawców mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku wątpliwości Zamawiającego co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę w stosunku do tej osoby, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu, 3) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 1114 z późn.zm.), 4) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada te oświadczenia lub dokumenty, i są one aktualne, 5) Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych Wykonawców lub Wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym Wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów, o których mowa powyżej, 6) oświadczenia, których Zamawiający żąda na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r.w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016r. poz. 1126), od Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach 8 określonych w art. 22a ustawy Pzp składane są w oryginale; inne dokumenty, których żąda Zamawiający na podstawie przedmiotowego rozporządzenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, 7) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą, poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, 8) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, których wymaga na podstawie w/w rozporządzenia, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, 9) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 10) w przypadku samodzielnego pobrania przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, których pobranie jest możliwe wyłącznie w języku innym niż polski, Zamawiający zażąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski tych dokumentów. 14. W zakresie, którego nie regulują postanowienia SIWZ, zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy Pzp oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r.w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 15. Jeżeli będzie, to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 16. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy Prawo zamówień publicznych – jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, do wezwania na każdym etapie postępowania wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. Wykonawca, pod rygorem stwierdzenia uchylania się od podpisania umowy, przed podpisaniem Umowy przedłoży: a) dokument lub dokumenty potwierdzające prawo osób składających podpis pod umową do występowania w imieniu Wykonawcy i dokonywania w jego imieniu składania oświadczenia woli (pełnomocnictwo, wypis z rejestru lub centralnej ewidencji);

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach