Przetargi.pl
Budowa drogi do m. Uradz, gmina Barwice na działkach o nr 36 i 426/1 obręb Gwiazdowo

Gmina Barwice ogłasza przetarg

 • Adres: 78-460 Barwice, ul. Zwycięzców
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943 736 309 , fax. 943 736 349
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Barwice
  ul. Zwycięzców 22
  78-460 Barwice, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943 736 309, fax. 943 736 349
  REGON: 33092041700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.barwice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi do m. Uradz, gmina Barwice na działkach o nr 36 i 426/1 obręb Gwiazdowo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Budowa drogi do m. Uradz, gmina Barwice na działkach o nr 36 i 462/1 obręb Gwiazdowo. Zadanie realizowane jest wspólnie z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe reprezentującym Skarb Państwa Nadleśnictwo Czaplinek, przy czym Gmina Barwice jest Inwestorem Wiodącym. Przedmiotowe zadanie będzie polegało na: 1) Budowie drogi do m. Uradz z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 171 – działka o nr 462/1 obręb Gwiazdowo tereny leśne oraz włączenie do drogi wojewódzkiej działki o nr 462/3 i 44/2 obręb Gwiazdowo, gmina Barwice, odcinek o długości ok. 659 m, oraz 2) Przebudowie drogi do m. Uradz, gmina Barwice- Etap II – działka o nr 36 obręb Gwiazdowo, droga wewnętrzna należąca do Gminy Barwice, odcinek o długości ok. 850 m. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące załączniki: 1) Projekt wykonawczy - Budowa drogi do m. Uradz z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 171 - załącznik nr 1 do SIWZ; 2) Projekt wykonawczy - Przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką w ramach zadania „Budowa drogi do m. Uradz z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 171” - załącznik nr 2 do SIWZ; 3) Projekt budowlano-wykonawczy - Przebudowa drogi do m. Uradz, gmina barwice na działce nr 36 obręb Gwiazdowo - załącznik nr 3 do SIWZ; 4) Przedmiar robót- Budowa drogi do m. Uradz z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 171 – załącznik nr 4 do SIWZ; 5) Przedmiar robót- Przebudowa drogi do m. Uradz, gmina Barwice na działce o nr 36 obręb Gwiazdowo Etap II – załącznik nr 5 do SIWZ; 6) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- Budowa drogi do m. Uradz z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 171 – załącznik nr 6 do SIWZ; 7) Specyfikacje Techniczne - Przebudowa drogi do m. Uradz, gmina Barwice na działce o nr 36 obręb Gwiazdowo – załącznik nr 7 do SIWZ; 8) Projekt tymczasowej organizacji ruchu - Budowa drogi do m. Uradz z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 171 – załącznik nr 14 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233200-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 4. Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, przy czym: 1) wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Barwicach – Bank Spółdzielczy Białogard O/Barwice nr: 27 8562 0007 0030 0823 2000 0040, 2) w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu stanowiącego wadium. 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie wskazanej w ust.3 pkt. 2) do 5) wadium powinno być sporządzone adekwatnie do formy, w której jest wnoszone i winno zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, 3) kwotę gwarancji lub poręczenia, 4) termin ważności wadium, 5) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie wniósł wadium. Jednocześnie ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 8. Zwrot, zatrzymanie lub żądanie ponownego wniesienia wadium nastąpi w trybie art.46 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie powyższego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawcy zobowiązani są wraz z ofert złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Formularz Ofertowy z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik Nr 10 do SIWZ, 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, jeżeli oferta będzie podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) lub w przypadku występowania podmiotów wspólnie w trybie art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, 3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik Nr 8 do SIWZ, 4) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik Nr 9 do SIWZ, 5) dokument potwierdzający wniesienie wadium. 2. Dokumenty dotyczące grup kapitałowych: 1) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony Zamawiającego) przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt.23 ustawy Pzp) – z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2) Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt.1, lub oświadczenie jest niekompletne, zawiera błędy lub budzi wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do jego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 3. Oferta Wykonawcy posiadającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium, Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt. 3) i 4) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty te powinny być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 4. Udział podmiotów trzecich: 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, (UWAGA: w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.) 2) Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, (w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby) warunków udziału w postępowaniu, 3) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach