Przetargi.pl
Dostosowanie infrastruktury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do potrzeb rynku pracy - „Budowa hali sportowej z łącznikiem wraz z przebudową istniejącej sali gimnastycznej na aulę audytoryjną

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie ogłasza przetarg

 • Adres: 75-582 Koszalin, ul. Leśna
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 342 67 66 , fax. 94 342 67 66
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
  ul. Leśna 1
  75-582 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 342 67 66, fax. 94 342 67 66
  REGON: 32073337300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwsz-koszalin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostosowanie infrastruktury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie do potrzeb rynku pracy - „Budowa hali sportowej z łącznikiem wraz z przebudową istniejącej sali gimnastycznej na aulę audytoryjną
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem inwestycji jest projekt nowej hali sportowej wraz z łącznikiem oraz przebudową istniejącej sali gimnastycznej na aulę audytoryjną (tj.: sporządzenie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę, sporządzenie projektów wykonawczych, a także specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie tych projektów, w wyniku, których ma powstać obiekt, służący do spełniania funkcji sportowych i rekreacyjnych, wynikających z niniejszego PFU, określającego program obiektu o takich cechach funkcjonalno - użytkowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy 00/100 złotych). Szczegółowe informacje w SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, propozycja treści oświadczenia zostanie wykonawcy udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego wraz z informacją z otwarcia ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach