Przetargi.pl
PN-33/19 WYKONANIE PRAC ADAPTACYJNYCH BUNKRA POD MONTAŻ AKCELERATORA.

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii ogłasza przetarg

 • Adres: 71-730 Szczecin, ul. Strzałowska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 251 410 , fax. 914 251 406
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
  ul. Strzałowska 22
  71-730 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 251 410, fax. 914 251 406
  REGON: 81739100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.onkologia.szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PN-33/19 WYKONANIE PRAC ADAPTACYJNYCH BUNKRA POD MONTAŻ AKCELERATORA.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac adaptacyjnych bunkra pod montaż akceleratora w budynku Oddziału Klinicznego Radioterapii w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii przy ul. Strzałowskiej 22 w Szczecinie. Budynek posadowiony jest na nieruchomości oznaczonej, jako działka ewidencyjna nr 32/8, obręb 3089, dla której urządzona jest i prowadzona przez Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie księga wieczysta nr SZ1S/00111508/4. 2. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 71240000 – 2: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 45000000 – 7: Roboty budowlane 45100000 – 8: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45300000 – 0: Roboty instalacyjne w budynkach 45400000 – 1: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 3. Opis przedmiotu zamówienia określają następujące dokumenty: 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 2) Rzut pomieszczeń bunkra wraz z pomieszczeniem sterowni i pomieszczenia technicznego. 4. Zakres zadania obejmujący: dostawę akceleratora niskoenergetycznego, demontaż oraz utylizację akceleratora Artiste, nr seryjny 5423, instalację nowego akceleratora, jego uruchomienie, wykonanie testów odbiorczych (akceptacyjnych) oraz przeprowadzenie szkoleń, objęty jest odrębnym postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na które realizację zawarta zostanie odrębna umowa. Postępowanie prowadzone jest przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, o numerze ZZP-186/19, opublikowane w dniu 10.09.2019, na stronie internetowej https://www.zzpprzymz.pl. Zamówienie publiczne jest dostępne pod adresem: https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/8560/details 5. Wykonawca zadania opisanego w punkcie 4 zostanie zobowiązany się do przekazania WYKONAWCY robót budowlanych dokumentacji technicznej niezbędnej do przygotowania pomieszczenia do instalacji akceleratora oraz do konsultacji w zakresie prac adaptacyjnych. 6. Zaleca się, aby WYKONAWCA dokonał wizji lokalnej w miejscu planowanych prac oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty cenowej. Termin wizji lokalnej (dla wszystkich WYKONAWCÓW) ustala się na dzień 15.10.2019 roku, o godz. 10:00, miejsce spotkania – Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie, Dział Techniczny. 7. WYKONAWCA winien, przed złożeniem oferty, dokładnie zapoznać się z załączonymi dokumentami i zakresem prac. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub zauważenia ewentualnych różnic pomiędzy załączonymi dokumentami określającymi zakres prac, WYKONAWCA winien dążyć do wyjaśnienia zakresu zamówienia w formie zapytań do treści SIWZ. Brak stosownego zapytania będzie uznany za przyjęcie do realizacji wszystkich prac wskazanych w rzucie części budynku, zważywszy na charakter wynagrodzenia WYKONAWCY – ryczałt. 8. Miejsce realizacji zamówienia: budynek Oddziału Klinicznego Radioterapii na terenie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, przy ul. Strzałowskiej nr 22. 9. ZAMAWIAJĄCY, w oparciu o postanowienie art. 29 ust. 3a ustawy, ustala następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: 1) roboty budowlane lub roboty sanitarne. 10. WYKONAWCA w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy z ZAMAWIAJĄCYM zobowiązany jest złożyć oświadczenie o przestrzeganiu wymogu zatrudnienia na umowę o pracę przez siebie, przez podwykonawców i dalszych podwykonawców osób wykonujących czynności wymienione w punkcie 10 oraz poddania się kontroli w tym zakresie przez ZAMAWIAJĄCEGO. (Zakres kontroli i odpowiedzialności WYKONAWCY za naruszenie obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę reguluje § 6 ust. 4 projektu umowy, stanowiący Załącznik Nr 3 do specyfikacji). 11. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 11.1. Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia ustala się do 13 tygodni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem realizacji poszczególnych etapów w terminach wskazanych poniżej. Potwierdzeniem zakończenia całości przedmiotu zamówienia jest podpisanie przez obie strony protokołu odbioru końcowego. 11.2. Harmonogram realizacji zadania przedstawia się w sposób następujący: I) Etap 1: Opracowanie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi branżami (z uwzględnieniem uwag ZAMAWIAJĄCEGO) i uzyskanie akceptacji projektu przez ZAMAWIAJĄCEGO oraz zgłoszenie rozpoczęcia robót (o ile będzie wymagane). Termin realizacji etapu 1: do 2 tygodni od dnia podpisania umowy. II) Etap 2: a) Realizacja Robót budowlano – instalacyjnych. b) Pełnienie nadzoru autorskiego autora projektu. c) Dostarczenie ZAMAWIAJĄCEMU protokołów koniecznych badań, pomiarów, testów, prób i sprawdzeń. d) Doręczenie ZAMAWIAJĄCEMU wymaganych certyfikatów materiałowych i dokumentację materiałową. e) Doręczenie wszelkich podręczników, instrukcji obsługi itp. oraz dokumentów obejmujących gwarancje udzielone przez producentów w odniesieniu do wszelkich urządzeń zainstalowanych w ramach robót lub w związku z nimi przez WYKONAWCĘ lub jego Podwykonawców. Termin realizacji etapu 1 i 2 (łącznie): do 11 tygodni od dnia podpisania umowy. III) Etap 3: a) Przedłożenie ZAMAWIAJĄCEMU dokumentacji powykonawczej. b) Uzyskanie niezbędnych opinii i zezwoleń wydawanych na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO (wynikających z przedmiotu zamówienia ). Termin realizacji etapu 3: do 2 tygodni od dnia zakończenia 2 etapu. 12. ZAMAWIAJĄCY wymaga osobistego wykonania przez WYKONAWCĘ robót budowlanych lub robót sanitarnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Ustala się wadium, będące warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wysokość wynosi 18 000,- zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach: 1) w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy ZAMAWIAJĄCEGO ING Bank Śląski S.A. 14 1050 1559 1000 0024 1138 7505, 2) poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancji bankowej, 4) gwarancji ubezpieczeniowej, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000r.o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018r. poz. 110 z późn. zm.). ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza wniesienia wadium w innej formie niż ww. 3. Wadium w formie poręczenia i gwarancji winno umożliwiać realizację uprawnień ZAMAWIAJĄCEGO w terminie nie krótszym od terminu związania WYKONAWCY treścią złożonej oferty. 4. Termin wniesienia wadium: do dnia 28.10.2019 roku do godziny 12:00. 5. Złożenie oferty niezabezpieczonej wadium spowoduje wykluczenie WYKONAWCY i odrzucenie jego oferty. 6. Wadium wniesione w pieniądzu ZAMAWIAJĄCY przechowa na rachunku bankowym. 7. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężnej należy złożyć do kasy Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii pokój 1.21, lub dołączyć do oferty. 8. ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie dokona zwrotu wniesionego wadium po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wadium wniesionego przez WYKONAWCĘ, którego oferta została wybrana i z zastrzeżeniem pkt 12. WYKONAWCY, którego oferta została wybrana wadium podlega zwrotowi niezwłocznie po zawarciu umowy. 9. Z zastrzeżeniem pkt. 12 ZAMAWIAJĄCY zwraca również niezwłocznie wadium na wniosek WYKONAWCY, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Wycofanie oferty przez WYKONAWCĘ po upływie terminu składania ofert powoduje utratę wadium. 11. Wadium wniesione w pieniądzu ZAMAWIAJĄCY zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z właściwej umowy o prowadzenie rachunku bankowego, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za dokonanie przelewu na konto WYKONAWCY. 12. ZAMAWIAJĄCY zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli z przyczyn, o których mowa w art. 46 ust. 4a ustawy stało się niemożliwe wybranie oferty WYKONAWCY, jako najkorzystniejszej. 13. ZAMAWIAJĄCY zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli WYKONAWCA, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy, - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY. 14. ZAMAWIAJĄCY zażąda ponownego wniesienia wadium przez WYKONAWCĘ, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: WYKONAWCA dołączy do oferty kosztorys ofertowy z podaniem cen robocizny, materiałów, sprzętu oraz narzutów i cen jednostkowych. Kosztorys ofertowy należy przedłożyć w formie papierowej i elektronicznej. 1. Kosztorys powinien zostać przygotowany według opracowanego przez WYKONAWCĘ przedmiaru robót (załączonego do kosztorysu). 2. Wszystkie pozycje kosztorysowe muszą zawierać cenę jednostkową. Ceny jednostkowe i wyliczone wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Na stronie tytułowej WYKONAWCA, za wykonanie przedmiotu zamówienia, poda cenę ryczałtową brutto, cyfrowo i słownie, VAT, cenę netto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 3. Elementy cenotwórcze tj. stawka robocizny, wysokość narzutów winny zostać umieszczone na stronie tytułowej części kosztorysu określonej branży i odnoszą się do wszystkich pozycji. 4. W cenie materiałów należy uwzględnić koszt ich zakupu. 5. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo weryfikacji tych dokumentów. 6. Różnice pomiędzy przyjętymi przez WYKONAWCĘ w powyższych dokumentach ilościami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilościami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowią ryzyko WYKONAWCY i obciążają go w całości. 7. W razie nie wyszczególnienia przez WYKONAWCĘ w kosztorysie jakiejkolwiek pozycji, bądź zakresu robót niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się, że zostały one przez WYKONAWCĘ ujęte w ogólnej cenie wykonania zamówienia. 8. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo weryfikacji i żądania wyjaśnienia treści kosztorysów i przedmiarów ofertowych celem stwierdzenia, czy oferta nie zawiera błędów, ceny rażąco niskiej, lub ceny odbiegającej od cen rynkowych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach