Przetargi.pl
„Dostawa fabrycznie nowych pojemników do gromadzenia nieczystości stałych wykonanych ze specjalnego tworzywa sztucznego HDPE typu MGB w podziale na zadania: Zadanie I pojemniki 120 l, 240 l, Zadanie II pojemniki 1100 l, 660 l,

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 75-724 Koszalin, ul. Komunalna
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943 484 444, , fax. 943 484 434
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  ul. Komunalna 5
  75-724 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943 484 444, , fax. 943 484 434
  REGON: 33025398400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkkoszalin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa fabrycznie nowych pojemników do gromadzenia nieczystości stałych wykonanych ze specjalnego tworzywa sztucznego HDPE typu MGB w podziale na zadania: Zadanie I pojemniki 120 l, 240 l, Zadanie II pojemniki 1100 l, 660 l,
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ZADANIE I Dostawa fabrycznie nowych pojemników do gromadzenia nieczystości stałych wykonanych ze specjalnego tworzywa sztucznego HDPE typu MGB w ilościach: Pojemnik MGB 240l antracyt 40 sztuk Pojemnik MGB 120l antracyt 70 sztuk Pojemnik MGB 120l zielony 50 sztuk Pojemnik MGB 120l żółty 20 sztuk Pojemnik MGB 120l niebieski 40 sztuk Informacje dla Wykonawców 1. Pojemniki MGB - 240 Pojemniki nowe, wykonanie metodą wtryskową z polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD). Posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny (dołączyć atest). Wykonane zgodnie z normą EN-840 (dołączyć certyfikat). Posiadają certyfikat zgodności RAL GZ 951 1 (dołączyć certyfikat). Na pokrywie wytłoczenie „nie wrzucać gorącego popiołu” Dwukołowy system jezdny. Koło zestawu jezdnego o średnicy 200mm z oponą gumową pełną. Tarcza koła wykonana z niskociśnieniowego polietylenu o wysokiej gęstości cząsteczek. Nośność każdego koła około 2000 N. Listwa do współpracy z grzebieniowym mechanizmem załadowczym usytuowana na czołowej części kadłuba pojemnika. Kolorystyka kadłuba i pokrywy pojemników jednakowa – kolor antracyt i zielony Należy wykonać gniazda do montażu czipów identyfikacyjnych. Dostawy danej partii pojemników w module transportowym do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 2.2. Pojemnik MGB – 120 Pojemniki nowe, wykonanie metodą wtryskową z polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD). Posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny (dołączyć atest). Wykonane zgodnie z normą EN-840 (dołączyć certyfikat). Posiadają certyfikat zgodności RAL GZ 951 1 (dołączyć certyfikat). Zamawiający dopuszcza pojemniki badane zgodnie z normą jakości RAL.GZ 951 1 poświadczone przez akredytowaną jednostkę certyfikującą TUV. Znak zgodności z normą EN-840 oraz znak certyfikatu jakości RAL GZ 951 1 muszą być wytłoczone na pojemniku. Dwukołowy system jezdny. Koło zestawu jezdnego o średnicy 200mm z oponą gumową pełną. Tarcza koła wykonana z niskociśnieniowego polietylenu o wysokiej gęstości cząsteczek. Nośność każdego koła około 2000 N. Listwa do współpracy z grzebieniowym mechanizmem załadowczym usytuowana na czołowej części kadłuba pojemnika. Kolorystyka kadłuba i pokrywy pojemników jednakowa – kolor żółty, niebieski i zielony. Należy wykonać gniazda do montażu czipów identyfikacyjnych. Dostawy danej partii pojemników w module transportowym do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. ZADANIE II Dostawa fabrycznie nowych pojemników do gromadzenia nieczystości stałych wykonanych ze specjalnego tworzywa sztucznego HDPE typu MGB w ilościach: Pojemnik MGB 660 brązowy 10 sztuk Pojemnik MGB 1100 żółty 20 sztuk Pojemnik MGB 1100 niebieski 20 sztuk 2. Informacje dla Wykonawców 2.1. Pojemniki MGB – 1100, 660. Pojemniki nowe, wykonanie metodą wtryskową z polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD). Posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny (dołączyć atest). Wykonane zgodnie z normą EN-840 (dołączyć certyfikat). Posiadają certyfikat zgodności RAL GZ 951 1 (dołączyć certyfikat). Zamawiający dopuszcza pojemniki badane zgodnie z normą jakości RAL GZ 951 1 poświadczone przez akredytowaną jednostkę certyfikującą TUV. Znak zgodności z normą EN-840 oraz znak certyfikatu jakości RAL GZ 951 1 muszą być wytłoczone na pojemniku. Na pokrywie wytłoczenie „nie wrzucać gorącego popiołu” Czterokołowy system jezdny. Koło zestawu jezdnego o średnicy 200mm z oponą gumową pełną. Tarcza koła wykonana z niskociśnieniowego polietylenu o wysokiej gęstości cząsteczek. Nośność każdego koła około 2000 N. Listwa do współpracy z grzebieniowym mechanizmem załadowczym usytuowana na czołowej części kadłuba pojemnika. Kolorystyka kadłuba i pokrywy pojemników jednakowa – kolor antracyt, żółty, niebieski, brązowy. Należy wykonać gniazda do montażu czipów identyfikacyjnych. Dostawy danej partii pojemników w module transportowym do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do: Dostawy pierwszej partii pojemników do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy – w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy. 3. Niezbędne warunki do spełnienia: 3.1.Termin gwarancji na pojemniki: 24 miesiące. Termin płatności – 30 dni od dnia realizacji zamówienia danej partii pojemników – dostawy pojemników. Wymagany termin gwarancji nie uchybia przepisom o rękojmi z tytułu wad technicznych i prawnych. 4. Termin i miejsce realizacji zamówienia Dostawy pierwszej partii pojemników do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy – w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości kupowanych pojemników, a tym samym do proporcjonalnego obniżenia wynagrodzenia opisanego w § 3 umowy. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem Zamawiającego, a przede wszystkim roszczenie o zapłatę za ilość pojemników niedostarczonych powyżej progu gwarantowanego 60%.Zamawiający zastrzega sobie zakup pojemników w partiach na zlecenie telefoniczne z tym, że całość zamówienia zostanie zrealizowane do 31.12.2019 roku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34928480-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. ) W przypadku, gdy wykonawce reprezentuje pełnomocnik Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy określające jego zakres winno być również złożone wraz z ofertą i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale, w przypadku kserokopii pełnomocnictwo musi być poświadczone notarialne

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach