Przetargi.pl
Dostawa pojemników na odpady komunalne

Gmina Gościno ogłasza przetarg

 • Adres: 78-120 Gościno, ul. IV Dywizji WP
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943 513 382 , fax. 943 513 378
 • Data zamieszczenia: 2021-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gościno
  ul. IV Dywizji WP 58
  78-120 Gościno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943 513 382, fax. 943 513 378
  REGON: 53488800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.goscino.com.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pojemników na odpady komunalne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojemników i kontenerów na odpady o parametrach oraz w ilościach wskazanych dla poszczególnych zadań częściowych:
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34928480-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach