Przetargi.pl
Budowa dróg, chodników i sieci deszczowej w ulicach J. Brzechwy i J. Tuwima w Podbrzeziu Dolnym - etap I.

Gmina Kożuchów ogłasza przetarg

 • Adres: 67-120 Kożuchów, ul. Rynek
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 355 59 40 , fax. 68 355 59 49
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kożuchów
  ul. Rynek 1 a
  67-120 Kożuchów, woj. lubuskie
  tel. 68 355 59 40, fax. 68 355 59 49
  REGON: 97077032700000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa dróg, chodników i sieci deszczowej w ulicach J. Brzechwy i J. Tuwima w Podbrzeziu Dolnym - etap I.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa dróg, chodników i sieci deszczowej w ulicach J. Brzechwy i J. Tuwima w Podbrzeziu Dolnym – etap I. Zadanie obejmuje m.in.: 1) Budowę jezdni z kostki betonowej koloru szarego o grubości 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej o grubości 3 cm na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20cm – około 2170 m2 2) Budowę nawierzchni zjazdów indywidualnych z kostki betonowej koloru czerwonego o grubości 8 cm, na podsypce piaskowo – cementowej o grubości 3 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm – około 122 m2 3) Budowę nawierzchni chodników z kostki betonowej koloru grafitowego o grubości 8 cm, na podsypce piaskowo- cementowej o grubości 5 cm – około 558 m2 4) Budowę kanalizacji deszczowej około 517 mb 5) Budowę dojść do furtek o szerokości 1 metra pomiędzy jezdnią lub chodnikiem, a granicami nieruchomości prywatnych. 6) Regulację istniejącej infrastruktury. 7) Wykonanie stałej organizacji ruchu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10 000,00zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy - załącznik nr 2 do SIWZ. 2. W przypadku, gdy wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający wymaga złożenia przez wykonawcę dokumentów, które określają w szczególności: a)zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d)czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 3. Oryginał dokumentu wadium, a w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu dowód wpłacenia wadium. 4. Pełnomocnictwo, o ile umocowanie prawne do reprezentacji wykonawcy nie wynika z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych. 5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych określającej firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie składania ofert, jest zobowiązany przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. W przypadku, gdy wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach