Przetargi.pl
Dostawa energii elektrycznej dla Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą, samorządowych instytucji kultury oraz jednostek organizacyjnych miasta Kostrzyn nad Odrą na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, zasilania oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej.

Miasto KOstrzyn nad Odrą ogłasza przetarg

 • Adres: 66-470 Kostrzyn, ul. Graniczna
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 95 727 81 47
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto KOstrzyn nad Odrą
  ul. Graniczna 2
  66-470 Kostrzyn, woj. lubuskie
  tel. 95 727 81 47
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kostrzyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej dla Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą, samorządowych instytucji kultury oraz jednostek organizacyjnych miasta Kostrzyn nad Odrą na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, zasilania oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą, samorządowych instytucji kultury oraz jednostek organizacyjnych miasta Kostrzyn nad Odrą na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, zasilania oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej czynnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755 zm.)i wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych oraz zgodnie z zasadami określonymi we wzorze umowy wraz z załącznikami. Zamówienie nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej, przyłączeniem, opomiarowaniem i jakością energii, wchodzących w zakres odrębnej umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych zawartej przez Zamawiającego (Odbiorcę) z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego - ENEA Operator Sp. z o.o. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w kalkulacji ceny oferty, stanowiącej załączniku nr 2 do SIWZ oraz we wzorze umowy generalnej sprzedaży energii elektrycznej, stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ wraz z załącznikami do umowy: Załącznik nr 1 – Wykaz miejsc poboru energii wraz z zestawieniem wysokości planowanego zużycia. Załącznik nr 2 - Wykaz jednostek organizacyjnych miasta Kostrzyn nad Odrą. Załącznik nr 3 - Wzór umowy sprzedaży energii elektrycznej czynnej, która będzie zawarta odrębnie z jednostkami organizacyjnymi miasta Kostrzyn nad Odrą i samorządowymi instytucjami kultury.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a)wymagane jest posiadanie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną