Przetargi.pl
Budowa, dostarczenie testowanie i wdrożenie kompletnej platformy SCIP o zasięgu międzynarodowym

Politechnika Wrocławska ogłasza przetarg

 • Adres: 50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 202 182,32 , fax. 713 202 143
 • Data zamieszczenia: 2019-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Wrocławska
  ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
  50-370 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 202 182,32, fax. 713 202 143
  REGON: 55181193009000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://przetargi.pwr.edu.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa, dostarczenie testowanie i wdrożenie kompletnej platformy SCIP o zasięgu międzynarodowym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: 1. Wykonanie prac obejmujących: 1.1. budowę, dostarczenie, testowanie i wdrożenie kompletnej internetowej platformy SCIP o zasięgu międzynarodowym. Jednym z celów platformy jest zaangażowania społeczności platformy w akcje pilotażowe: A1, A2, A3, A4, A5, A6 realizowane na platformie. 1.2. Instruktaż administratorów Platformy (utrzymanie, bezpieczeństwo, itp.). 1.3. Sporządzenie i dostarczenie powykonawczej Dokumentacji Platformy SCIP. 1.4. Zapewnienie Zamawiającemu możliwości pełnej modyfikacji funkcjonalności Platformy SCIP, poprzez zapewnienie stosownych licencji, praw, kodów źródłowych i dokumentacji zgodnie z zapisami wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Uruchomienie i wsparcie platformy SCIP w ramach gwarancji w okresie 12 miesięcy od odbioru etapu III. 3.Projekt będzie realizowany w trzech etapach, dla których określono zakres usług i produktów, jakie należy w ich ramach wytworzyć. 4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ - OPZ. 5. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SIWZ. 6. Termin realizacji zamówienia (zakończenie III etapu) wynosi: do 70 dni (kalendarzowych) od podpisania umowy. Zamawiający w kryteriach oceny ofert preferuje skrócenie ostatecznego terminu realizacji zamówienia – zakończenie III etapu. Terminy poszczególnych etapów będą uzgodnione z Wykonawcą przed podpisaniem umowy. Szczegóły dotyczące terminu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi składać się z: 1. dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI pkt 1 SIWZ; tj: 1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 1.2. (jeżeli dotyczy) W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów, o których mowa w art. 22a uPzp – Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów - będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów (w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia), które określają w szczególności: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 2. formularza ofertowego Wykonawcy - Załącznik Nr 1 do SIWZ; 3. wykazanie zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z pkt 7 poniżej (jeżeli dotyczy); 4. pełnomocnictwo zgodnie z pkt 3 niniejszego rozdziału (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach