Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej w m. Sieroszowice, w zakresie budowy chodnika, oświetlenia drogowego oraz przebudowy odwodnienia na odcinku od km 5+530 do km 6+970

Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 59-170 Przemków, ul. Fabryczna
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. -
 • Data zamieszczenia: 2019-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Fabryczna 16
  59-170 Przemków, woj. dolnośląskie
  tel. -
  REGON: -0000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdp.bip.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej w m. Sieroszowice, w zakresie budowy chodnika, oświetlenia drogowego oraz przebudowy odwodnienia na odcinku od km 5+530 do km 6+970
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotowe postępowanie dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 1125D w m. Sieroszowice. 1. W ramach budowy oświetlenia drogowego należy wykonać 48 nowych stanowisk słupowych z wysięgnikami i oprawami oświetleniowymi, kablową linię zasilającą o długości 1628 m, szafkę oświetlenia ulicznego, zestaw złączowo – pomiarowy, osłon dodatkowych pod zjazdami, jezdnią i zatoką autobusową. 2. W ramach branży drogowej, na długości 1.193 m, należy wykonać chodnik, przebudować zjazdy indywidualne i publiczne, wykonać częściowy remont nawierzchni i miejscowe poszerzenie pasa jezdni, przebudowę odwodnienia drogi poprzez profilowania i wzmocnienie skarp rowu w miejscach wylotu ścieków, odwodnienie drogi przez ścieki przykrawężnikowe i wpusty. Zadanie w zostało podzielone na: a. etap 1 – o długości 194 m; b. etap 2 – w tym: • etap 2a – o długości 529 m; • etap 2b – o długości 262 m; • etap 2c – o długości 208 m. 3. W ramach branży sanitarnej, zadanie podzielono na: a. etap 3a – budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej KD-1, przykanalików i wpustów deszczowych wraz z wpięciem na istniejącym przepuście pod drogą DN500, remont istniejącego wylotu przepustu na 2 DN 500, poprzez wykonanie nowej okładziny z zaprawy cementowej, naprawę ubytków i wyrównanie lica ścianki czołowej wraz z czyszczeniem przepustu, czyszczenie i profilowanie skarp rowu, czyszczenie istniejących przepustów nie przewidzianych do likwidacji, likwidacja przepustów z rur betonowych wraz ze ściankami czołowymi i istniejącymi wzmocnieniami; b. etap 3B – wpięcie istniejącej sieci kanalizacji deszczowej KD2 do istniejącego przepustu oraz wykonanie przykanalików i wpustów deszczowych, czyszczenie i profilowanie skarp rowu, czyszczenie istniejących przepustów nie przewidzianych do likwidacji, likwidacja przepustów z rur betonowych wraz ze ściankami czołowymi i istniejącymi wzmocnieniami 4. Parametry docelowe przebudowywanego odcinka: jezdnia o szerokości - 6,00 m z miejscowym poszerzeniem na łukach; chodnik - szerokości netto 2,0 m oraz obrzeża i krawężniki; pobocze – szerokość 1 m. Długości przebudowywanego odcinka - 1.440 mb, w tym 1.193 mb drogi; pow. przebudowywanej i remontowanej jezdni: 1083,3 m2; pow. chodników i zjazdów: 2862,9 m2; Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia został przedstawione w Załączniku nr 8 – Dokumentacja techniczna, zawierającym: projekty budowlane, projekty wykonawcze, STWiOR, przedmiary robót, projekty czasowej i docelowej organizacji ruchu. Teren objęty robotami: działki o nr ewidencyjnym nr 12, 13, 200, 210, obręb 0012 Sieroszowice, jednostka ewidencyjna 021606_2 Radwanice. Podstawa wykonania robót budowlanych: 1. Decyzja nr 879.2017 z dnia 14.02.2018 r. na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Sieroszowice, wraz z decyzję nr 265.2019 z dnia 19.04.2019 r. o przeniesieniu pozwolenia na budowę na inny podmiot. 2. Zaświadczenie Nr GG.6743.293.2016 z dnia 03.08.2016 r. w sprawie przyjęcia zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę dotyczących przebudowy drogi powiatowej nr 1125D w m. Sieroszowice, w zakresie budowy chodnika wraz z przebudową zjazdów publicznych i indywidualnych i nie wnoszenia sprzeciwu do wykonania robót budowlanych wraz z materiałami do zgłoszenia 3. Zaświadczenie Nr GG.6743.281.2016 z dnia 14.07.2016 r. w sprawie przyjęcia zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę dotyczących przebudowy drogi powiatowej nr 1125D w m. Sieroszowice, w zakresie budowy chodnika oraz przebudowy zjazdu publicznego i indywidualnego i nie wnoszenia sprzeciwu do wykonania robót budowlanych wraz z materiałami do zgłoszenia Przedmiot zamówienia został ustalony na podstawie dokumentacji projektowej autorstwa: 1. w zakresie branży drogowej i sanitarnej: Zakładu Usługowo – Projektowego WIR, z/s ul. Wiśniowa 55, 59-300 Lubin, pod kierownictwem mgr inż. Wiery Śnieżko – Nikończuk. 2. w zakresie branży elektrycznej: Biuro Projektowe WP PROJEKT Przemysław Woch, z/s ul. Toruńska 2/19, 51-164 Wrocław, pod kierownictwem mgr inż. Konrada Bielan W przypadkach uzasadnionych i po uzgodnieniu z Zamawiającym mogą mieć miejsce odstępstwa od wymagań podanych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych [zwanej dalej STWiOR lub SST lub ST] dotyczące prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, co do których istnieje pewność na podstawie doświadczenia Wykonawcy i przy przestrzeganiu prawidłowych metod wykonania, że wymagania podstawowe będą spełnione. W ramach zadania Wykonawca robót ma obowiązek także: 1. Wprowadzić czasową organizację ruchu, na czas prowadzenia robót, przed rozpoczęciem robót, a po ich zakończeniu wprowadzić stała organizacje ruchu. 2. Prowadzić roboty budowlane zgodnie z dokumentacją techniczną, SIWZ i ofertą, stosując materiały nowe, wyłącznie pełnowartościowe o właściwościach zgodnych z obowiązującymi normami i przepisami. 3. Powołać Kierownika budowy oraz kierowników robót z uprawnieniami do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie - posiadających właściwe uprawnienia do nadzorowania robót w poszczególnych branżach. Osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy winna posiadać: • uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej do kierowania robotami bez ograniczeń [lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów], • co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami drogowymi, od momentu uzyskania uprawnień budowlanych 4. Zapewnić nadzór Kierownika budowy na terenie budowy w trakcie wykonywania robót budowalnych stanowiących przedmiot Umowy, co najmniej trzy dni w tygodniu oraz w razie potrzeby na wezwanie osób kontrolujących budowę. 5. Przejąć teren budowy, w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy. 6. Powiadomić właścicieli sieci i zarządców oraz stosowne służby o planowanym terminie rozpoczęcia robót – zgodnie z uzgodnieniami, opiniami oraz decyzjami, w tym o planowanym terminie wprowadzenia organizacji ruchu tymczasowego (na min. 7 dni przed wprowadzeniem). 7. Przed przystąpieniem oraz w trakcie wykonywania robót przestrzegać i spełniać warunki i wymogi zawarte w opiniach, uzgodnieniach i decyzjach organów i instytucji opiniujących i uzgadniających przedmiotowe zadanie. 8. zorganizować, w porozumieniu z Zamawiającym, zaplecze i miejsce postojowe dla sprzętu niezbędnego do terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 9. Własnym staraniem i kosztem doprowadzić na potrzeby realizacji umowy niezbędne media oraz pokryć koszt ich poboru. 10. Wykonać cały przedmiot umowy zgodnie z przepisami BHP, Polskimi Normami i zasadami sztuki budowlanej, oraz usunąć wszelkie wady i usterki z należytą starannością i pilnością. 11. Zapewnić wykwalifikowanych pracowników, jacy są niezbędni do odpowiedzialnego i terminowego wykonania robót. 12. Realizować roboty w kolejności i terminach zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego, harmonogramem rzeczowo – finansowym. 13. Niezwłocznie informować Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia zadania. 14. Zawiadomić inspektora nadzoru o wykonywaniu robót ulegających zakryciu, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, celem przeprowadzenia odbioru przed ich zakryciem; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tym fakcie inspektora nadzoru na własny koszt zobowiązany będzie, w przypadku polecenia inspektora, wykonać odkrywki i otwory do zbadania robót w miejscach wskazanych przez inspektora, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego. 15. Uczestniczyć w naradach, zwołanych przez Zamawiającego, w udostępnionym na ten cel zapleczu budowy lub siedzibie Zamawiającego 16. Ponieść wszelkie koszty z tytułu: a. niezbędnych wyłączeń pasa drogowego, b. uzgodnień związanych z realizacją przedmiotu umowy, c. usunięcia awarii, kolizji z niezinwentaryzowanymi i nieujętymi w przekazanej dokumentacji urządzeniami, d. wyrządzonych szkód wobec Zamawiającego lub osób trzecich powstałych w trakcie wykonywania robót będących konsekwencją działań Wykonawcy, jego zaniedbań, czy zaniechań, a także szkód wyrządzonych przez Podwykonawców, 17. Przygotować przedmiot umowy do odbioru, po uprzednim sprawdzeniu poprawności jego wykonania, odtworzyć nawierzchnie zdemontowane lub uszkodzone w trakcie prowadzenia robót budowlanych. 18. zapewnić obsługę geodezyjną, w tym wykonać i przekazać Zamawiającemu powykonawczą inwentaryzację geodezyjną, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 19. Po zakończeniu robót pozostawić cały teren budowy czysty i nadający się do użytkowania oraz usunąć zaplecze budowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233222-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w rozpatrywaniu ofert jest wniesienie wadium w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w rozdz. IV. pkt 1 ppkt. b niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W przypadku wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków z udziału w postępowaniu, wykonawca zamieszcza stosowne informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. IV. pkt 1 ppkt. b niniejszej SIWZ. W przypadku składania oferty przez pełnomocnika - Pełnomocnictwo wystawione dla osoby składającej ofertę, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, do oferty musi być dołączony dokument ustanawiający przez Wykonawców chcących startować wspólnie wspólnego pełnomocnika Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie (którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach