Przetargi.pl
Dostawa 3 wolnobieżnych pojazdów elektrycznych w ramach projektu pn. „Bądź z nami blisko Natury!”- zakup wyposażenia oraz pomocy edukacyjnych dla Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Krośnicach

CENTRUM EDUKACYJNO- TURYSTYCZNO- SPORTOWE W KROŚNICACH ogłasza przetarg

 • Adres: 56-320 KROŚNICE, SANATORYJNA
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713846040
 • Data zamieszczenia: 2019-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: CENTRUM EDUKACYJNO- TURYSTYCZNO- SPORTOWE W KROŚNICACH
  SANATORYJNA 19
  56-320 KROŚNICE, woj. dolnośląskie
  tel. 713846040
  REGON: 020682930
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.cets-krosnice.biuletyn.net/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 3 wolnobieżnych pojazdów elektrycznych w ramach projektu pn. „Bądź z nami blisko Natury!”- zakup wyposażenia oraz pomocy edukacyjnych dla Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Krośnicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa 3 wolnobieżnych pojazdów elektrycznych w ramach projektu pn. ,Bądź z nami blisko Natury!”- zakup wyposażenia oraz pomocy edukacyjnych dla Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Krośnicach.”: 1) dostawa nie później niż do dnia 29.10.2019r. w ramach projektu pn. „Bądź z nami blisko Natury!”- zakup wyposażenia oraz pomocy edukacyjnych dla Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Krośnicach.”: a) 3 wolnobieżnych pojazdów elektrycznych wyposażonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy, 2) przekazanie nie później niż do 29.10.2019r.: a) instrukcji obsługi i naprawy dostarczonych pojazdów w języku polskim, b) katalogu części zamiennych do pojazdów w języku polskim; Wykonawca ma obowiązek aktualizacji katalogu przez cały okres gwarancji; 3) pojazdy, stanowiące przedmiot dostawy, o których mowa powyżej muszą spełniać następujące wymagania : a) muszą być fabrycznie nowe, tj. wyprodukowane nie wcześniej, niż 12 miesięcy przed terminem realizacji dostawy oraz nie eksploatowane dotychczas, b) nie mogą być pojazdami, zbudowanymi poza wytwórnią jako „składak” lub „SAM” (przy wykorzystaniu elementów wymontowanych z pojazdów starszych oraz elementów nowych, również konstrukcji własnej), zarejestrowanymi na podstawie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, c) muszą być wolne od wad fizycznych i prawnych, w szczególności muszą posiadać wszelkie, wymagane prawem, dokumenty dopuszczające do ruchu, w tym kartę pojazdu i wyciąg ze świadectwa homologacji, d) pojazdy dostarczane w ramach jednego zadania muszą być jednej marki i jednego typu oraz identyczne, w szczególności pod względem konstrukcyjnym, parametrów technicznych i kompletacji wyposażenia, e) muszą być wyposażone zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy, f) muszą spełniać wymagania dotyczące dopuszczenia do ruchu na drogach publicznych (pojazd wolnobieżny jest dopuszczony do ruchu, jeśli spełnia wymagania określone w art. 66 ustawy Prawo o ruchu drogowym), g) muszą spełniać wymagania dotyczące warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia – określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w kwocie 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Banku Spółdzielczym w Miliczu O/Krośnice nr 78 9582 1023 2002 0200 0358 0001 z dopiskiem wadium w postępowaniu „Dostawa 3 wolnobieżnych pojazdów elektrycznych w ramach projektu pn. „Bądź z nami blisko Natury!”- zakup wyposażenia oraz pomocy edukacyjnych dla Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Krośnicach”. 3. Wadium należy wnieść w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 uPzp: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2018 r. Nr 110). 4. Wadium wniesione w pieniądzu będzie wniesione skutecznie, jeżeli rachunek bankowy zostanie uznany kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu nie może zawierać klauzuli warunkującej zapłatę przez gwaranta należnej kwoty, polegającej na zapisie, że żądanie zapłaty powinno być przekazane za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, który potwierdzi podpisy złożone na żądaniu wypłaty lub polegające na żądaniu gwaranta dostarczenia mu kserokopii wzorów podpisów z banku prowadzącego rachunek Zamawiającego lub kserokopii podpisów poświadczonych przez notariusza. 6. Niewniesienie wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b. 7. Wraz z ofertą należy złożyć stosowne dokumenty: 1) oryginały w przypadku wnoszenia wadium w jednej z form, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 uPzp, 2) w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wskazane jest złożenie kserokopii dowodu jego wniesienia. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 uPzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, lub pełnomocnictw, chyba że Wykonawca udowodni Zamawiającemu, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach